14. 12. 2019  21:39 Branislava, Bronislava
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 1_DET_D - Dejiny techniky (FA - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 1_DET_D
Názov predmetu: Dejiny techniky
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 2
 
Odporúčaný semester/trimester: dizajn - bakalársky (povinný), 8. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
• Splnenie ustanovení študijného poriadku FA STU z hľadiska povinnej účasti na jednotlivých formách výučby. Počas semestra predloženie rešeršu k písomnej práci.
Na získanie kreditov je potrebné splniť primerane všetky podmienky a získať min. 56 % bodov v celkovom súčte započítateľných súčastí. Výsledné hodnotenie je podľa klasifikačnej stupnice študijného poriadku FA STU.
 
Výsledky vzdelávania:
1. Dvojaké dejiny predmetu dejiny techniky: 1 Od počiatkov technológií - Sedem
zdrojov: ľudské, prírodné, pohony, teritoriálne, komunikačné, finančné (neplatia
vždy).2 dejiny techniky od hypotetickej a možnej budúcnosti k minulým dejinám
technológií. (dotácia 2/0)
 
Stručná osnova predmetu:
1. Úvod do predmetu. Význam dejín techniky. Vzťah k štúdiu odboru, miesto dejín techniky v historiografii, študijná literatúra. História zakladania technických muzeí vo svete a u nás. Potreba poznať múzea v svojom najbližšom okolí a kdekoľvek vo svete. Portfólio študenta -- z pohľadu DT a predstavenia sa v zahraničí. Technické pamiatky v svojom okolí. Predpoklady vývoja. Prvé nástroje a stroje. Neolitická revolúcia. Počiatky poľnohospodárstva a prvé stavby človeka. Prvé materiály -- technika a technológie ich obrábania a spracovávania.

2. Technika, stavby, transportné prostriedky prvých starovekých kultúr (Mezopotámia, Egypt. India, Čína a americké kultúry. Širšie používanie kovov, remeslá a špecializácia nástrojov, aplikácia princípu jednoduchých strojov.

3. Technika a technológia antického sveta. Veda, technika, filozofia a náboženstvo v Grécku, Ríme a v období helenizmu. Technika každodenného života, vojenské stroje, chrámové, mestské a cestné stavby, pohonné stroje a hutníctvo.

4. Obdobie európskeho stredoveku v dejinách techniky: využívanie energie vody a vetra, technika textilnej výroby, gotické staviteľstvo, agrárna technika a technológie, významné čínske vynálezy (papier, kníhtlač, porcelán, kompas, strelný prach...), arabská a orientálna veda a technika.

5. Renesancia a technika: spájanie umenia a techniky, záchrana antického duchovného dedičstva, osobnosti renesancie (univerzálny odkaz spojenia inžiniera a umelca v Leonardovi da Vinci, L. B. Alberti -- oddelenie projektovania od stavebnej činnosti ai.), kníhtlač v Európe, zmeny technológii výroby železa, rozvoj baníctva a hutníctva, obrábacie stroje.

6. Technika obdobia raného novoveku: postupná špecializácia technických profesii, vzťah vedy a techniky, experimenty a prístrojové vybavenie, rozvoj pozorovateľskej a prístrojovej techniky (mikroskop, hodinárstvo, počítacie stroje...), atmosferický parný stroj, koksová vysoká pec a ďalšie vynálezy.

7. Počiatky strojovej výroby, priemyselná revolúcia v Anglicku: mechanizácia textilného priemyslu. J. Watt a jeho predchodcovia pri vynájdení parného stroja a jeho odlišnosť od predchodcov -- objav designerskej a protosystémovej kresby. Železo ako priemyselný materiál v rôznych kultúrnych okruhoch. Rozvoj obrábacích strojov, počiatky chemického priemyslu.

8. Postupné šírenie priemyselnej revolúcie v Európe a USA: para v doprave, termodynamika a zdokonaľovanie parného stroja, precízna výroba strojových súčiastok, vodné turbíny, objavy z oblasti elektromagnetizmu a prvé aplikácie (elektromotor, generátor, telegraf...), technika fotografovania, pokroky chémie.

9. Druhá polovica 19. storočia v dejinách techniky: pokroky v hutníctve (bessemerovanie, Siemens-Martinova pec...), železo a oceľ v priemysle a stavebníctve, spaľovacie motory a ich aplikácie, parné turbíny, dynamoelektrický princíp a rozvoj elektroniky, elektronika v komunikáciach (telefón, telegrafná sieť...), textilný priemysel, sériová výroba (šijací stroj, písací stroj, bicykel...), priemyselná revolúcia na Slovensku.

10. Technika od prelomu 19. a 20.storočia do konca 1. svetovej vojny: bezdrôtová telegrafia, kinematografia, výskum katódového žiarenia a rádioaktivity (Röntgen, Becquerel, Curierovci...), začiatky motorového lietania (vzducholode a lietadlá), pokroky chémie a chemického priemyslu, zbrojárska technika.

11. Technika medzivojnového obdobia a obdobia 2.svetovej vojny: plynové turbíny a prúdové motory, elektrifikácia, technika v domácnosti, elektrónky, televízna obrazovka, polovodiče, nové diagnostické metódy v lekárstve a pri skúmaní materiálov, technika častíc atómového jadra, jadrový reaktor, atómová bomba), začiatky éry plastických látok, petrochémie, vojenská technika.

12. Vývoj techniky od 2.svetovej vojny po súčasnosť: využitie jadrovej energie, raketová technika (umelé družice, kozmické lode, raketoplán, výskum vesmíru), rozvoj elektroniky, komunikačnej výpočtovej techniky, internet, kybernetika, automatizácia a robotizácia, technika v medicíne, modernizácia dopravných prostriedkov, nové materiály. Technika a životné prostredie, energetická náročnosť moderného sveta, vzťah vedy, umenia a techniky.

Recommended Basic:
PATURI, F R. Kronika techniky. Bratislava : Fortuna Print, 1993. 654 s. ISBN 80-7153-065-4.
PAUKOV, M. Micronics as metaphor in humanities. In REŠETOVÁ, K. -- ĎURIŠ, R. CO-MAT-TECH 2003: 11. medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava : STU v Bratislave, 2003, ISBN 80-227-1949-8
HEADRICK, D.R. Technology: A Word History. Oxford. Univesity Press 2009. ISBN 978-0-19-51564-5, paperback 978-0-19-533821-8

 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
PATURI, F R. Kronika techniky. Bratislava : Fortuna Print, 1993. 654 s. ISBN 80-7153-065-4.
POTOČAN, J. Filozofia vedy a techniky. Bratislava : STU v Bratislave, 1995. 125 s. ISBN 80-227-0766-X.
PAUKOV, M. Koexistencia slohového a nového aktuálneho umenia ako faktor dialógu kultúr v procese globalizácie. In HERETIKOVÁ, K. Človek a jeho spoločnosť pod tlakom globalizácie: medzinárodné kolokvium organizované Katedrou humanitných vied Stavebnej fakulty STU. Bratislava, 24.10. 2013. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2013, s. 69--72. ISBN 978-80-227-4084-5.
PAUKOV, M. Priestorové parametre humanitného vzdelávania na technikcých univerzitách. In Humanitné vzdelávanie na technických univerzitách: zborník vedeckých prác z medzinárodného kolokvia. Bratislava, SR, 29. 11. 2016 [elektronický zdroj]. 1. vyd. Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2016, s. 116--123. ISBN 978-80-227-4637-3.
PAUKOV, M. Synchronizácia Európy v globalizovanom svete. In HERETIKOVÁ, K. Ekonomika a spoločnosť a ich premeny v procese globalizácie [elektronický zdroj]: zborník vedeckých prác. Medzinárodné kolokvium organizované Katedrou humanitných vied Stavebnej fakulty STU. Bratislava, 25.10. 2012. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2012, s. 55--61. ISBN 978-80-227-3827-9.
PAUKOV, M. Tak blízko a tak ďaleko - tak ďaleko a tak blízko. European Journal of Media, Art & Photography, 1. s. 52--57. ISSN 1339-4940.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 104

ABCDEFX
55,8 %28,8 %11,5 %3,9 %0 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Branislav Jelenčík, ArtD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
PhDr. Marián Paukov, CSc. (prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Mgr. art. Zuzana Waszczuková (prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 30. 4. 2019
Schválil: doc. Ing. Branislav Jelenčík, ArtD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 30. 04. 2019.

Typ výstupu: