15. 11. 2019  18:47 Leopold
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 2_PKI_D - Podpora kreativity a inovatívnosti (FA - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 2_PKI_D
Názov predmetu: Podpora kreativity a inovatívnosti
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: dizajn - inžiniersky (výberový), 2. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra sú konzultované:
- 3 zadania na precvičenie niektorých metód podpory tvorby a inovačného myslenia ako domáce
práce
zadáva prednášajúci podľa reakcií študentov na obsah predmetu;
- Aktivita počas prednášok – komunikácia na výzvy prednášajúceho a cvičení;
- Účasť minimálne na 10 prednáškach a cvičeniach.

Odovzdané zadania a aktivita počas predmetu je podmienkou pre získanie zápočtu absolvovanie skúšky. Tvoria 40% hodnotenia predmetu.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent chápe problematiku tvorivosti a inovatívnosti jednotlivca i pracovného kolektívu (synergia tvorivých osobností). Rozpoznáva bariéry tvorivého myslenia rovnako ako rozsiahlu metodickú podporu pre tvorivosť a inováciu. Študent využíva jednotlivé riešiteľské metódy eliminujúce nedostatok vnútornej motivácie, vyhorenie, stres, útlm z vyčerpania alebo choroby. Dôležitou súčasťou jeho schopností je hodnotenie generovaných ideí a výber relevantného nápadu pre ďalšie rozpracovanie. Je schopný rozpoznať dôsledky generovaných ideí, teda aj etické aspekty svojej kreativity.
 
Stručná osnova predmetu:
• základné pojmy – terminológia v oblasti tvorivého myslenia a inovácií, tvorivosť,
kreativity, vedecká tvorivosť, umelecká tvorivosť, konštruktérska tvorivosť atď.;
• bariéry tvorivého myslenia – rekognoskácia prirodzených i umelých prekážok tvorivého
myslenia jednotlivca i kolektívu (tímu);
• podpora tvorivého myslenia – analýza systematických metodických postupov podpory tvorivého
myslenia;
• tvorivé riešiteľské metódy – prehľad a precvičenie konkrétnych metód podpory tvorivosti;
• inovácie – topografia inovačného procesu, metodika výberu stupňa inovácie a prístupu
k inovácii;
• kultúra a etika v tvorivom myslení.


 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
Popovňák, J.: VEDECKOTECHNICKÁ TVORIVOSŤ, SOCIOLÓGIA PRÁCE A DESIGN -- vyd. 1. -- Košice : Edičné stredisko VŠT Košice, 1985..
Votruba, L.: ROZVÍJENÍ TVORIVOSTI TECHNIKÚ -- vyd. 1. -- Praha : Academia -- nakladateľstvo Akademie vied ČR, 2000, ISBN 80-200-0785-7..

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 67

ABCDEFX
56,7 %29,9 %10,4 %3,0 %0 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. arch. Peter Daniel, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk
doc. Ing. Branislav Jelenčík, ArtD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
prof. akad. soch. Peter Paliatka (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk
prof. Ing. arch. Ivan Petelen, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 30. 4. 2019
Schválil: doc. Ing. Branislav Jelenčík, ArtD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 30. 04. 2019.

Typ výstupu: