9. 12. 2019  11:08 Izabela
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 1_RMF_D - Riadenie malej firmy (FA - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 1_RMF_D
Názov predmetu: Riadenie malej firmy
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 2
 
Odporúčaný semester/trimester: dizajn - bakalársky (povinný), 8. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra sú konzultované:
- 3 vypracované odpovede (eseje) zadaní na prednášané témy – zadáva prednášajúci podľa reakcií študentov
na obsah predmetu;
- Aktivita počas prednášok – komunikácia na výzvy prednášajúceho;
- Účasť minimálne na 10 prednáškach.

Odovzdané eseje a aktivita počas diskusií je podmienkou pre absolvovanie skúšky.
Tvoria 40% hodnotenia predmetu.
 
Výsledky vzdelávania:
Informovať študentov ako si pripraviť podnikateľský zámer, plán, ako založiť a manažovať vlastnú malú firmu. Uviesť študentov do problematiky správy manažérskych zdrojov, personálneho, finančného manažmentu (rozpočtovania a plánovania výnosov), riadenia transformačného reťazca, Zoznámiť študentov so základnými podnikateľskými a funkčnými stratégiami pre naplnenie cieľov a poslania firmy. Pomôcť študentom pri rozhodovaní o budúcnosti a plánovaní kariéry podnikateľa. Vysvetliť postup zakladanie firmy z pohľadu legislatívy i chronologických kroko
 
Stručná osnova predmetu:
• príprava na založenie firmy;
• podnikateľský zámer a biznisplán;
• prehľad a riadenie 5 základných manažérskych zdrojov;
• riadenie, vedenie a kontrola, manažment výkonnosti firmy;
• personálnya finančný manažment, cenotvorba;
• firma, jej organizačná kultúra a štruktúra;
• stratégie pre prežitie a rozvoj firmy;
• osobné predpoklady pre riadenie a vedenie firmy;
• legislatívne a chronologické kroky pri zakladaní firmy;
• osobnostné predpoklady pre riadenie a vedenie firmy – riaditeľ alebo líder;
• základné korporátne, podnikateľské a funkčné stratégie;
• možnosti malého podnikania, právne a chronologické úkony pri zakladaní firmy;
• zopakovanie a systematizácia obsahu predmetu.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
VYSUŠIL, J. Optimální cena - odraz správné kalkulace. Praha : PROFESS, 1994. 108 s. ISBN 80-85235-17-X.
Vysušil, J.: PLÁNOVÁNÍ NENÍ PŘEŽITEK -- vyd. 1. -- Praha : Profess , ISBN 80-85235-18-8..
Moi, A.: EFEKTIVNÍ MARKETING – vyd. 1. – Praha : Slovart , 2003, ISBN 80-7209-384-3..
BRUCE, A. -- LANGDON, K. Strategické myslenie. Bratislava : Slovart, 2002. 71 s. ISBN 80-7145-657-8.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 104

ABCDEFX
58,7 %16,3 %16,3 %5,8 %1,9 %1,0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Branislav Jelenčík, ArtD. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
prof. akad. soch. Peter Paliatka (prednášajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 30. 4. 2019
Schválil: doc. Ing. Branislav Jelenčík, ArtD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 30. 04. 2019.

Typ výstupu: