4. 8. 2020  19:37 Dominik, Dominika, pamätný deň - Deň Matice slovenskej
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 1_STAV5_AU - Staviteľstvo V (FA - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu:
1_STAV5_AU
Názov predmetu: Staviteľstvo V
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie
1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
3
 
Odporúčaný semester/trimester:
architektúra a urbanizmus - bakalársky (povinný), 6. semester
architektúra a urbanizmus - bakalársky (povinný), 6. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
• Splnenie ustanovení študijného poriadku FA STU z hľadiska povinnej účasti na jednotlivých formách výučby.
• Vypracovanie grafického elaborátu cvičení v stanovenom rozsahu a v požadovanej kvalite. Výsledky cvičenia sa do celkového výsledku započítajú pomernou váhou 20%.
• Úspešné vykonanie skúšky. Skúška prebieha kombinovanou formou. Písomná časť (kreslené schémy, detaily, texty) má pomernú váhu 70 %. Ústna časť má váhu 10% z celkového výsledku.
Na získanie kreditov je potrebné splniť primerane všetky podmienky a získať min. 56 % bodov v celkovom súčte započítateľných súčastí. Výsledné hodnotenie je podľa klasifikačnej stupnice študijného poriadku FA STU.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa znalosti z oblasti výplňových konštrukcií stavebných otvorov, ľahkých a ťažkých obvodových plášťov, montovaných obkladov, montovaných deliacich stien a zavesených podhľadov. Rozumie zásadám ich navrhovania v kontexte architektonického zámeru a energetických súvislosti. Dokáže navrhnúť osadenie okna a dverí do deliacich a obvodových stien, dokáže uplatniť typové skladby a prvky priemyselne vyrábaných ľahkých obvodových plášťov na skeletových stavbách, uplatniť konštrukcie montovaných priečok a montovaných obkladov v konštrukcii budovy.
 
Stručná osnova predmetu:
1. tematický okruh - výplne otvorov -- okná, dvere a vráta - spracovanie študijnej časti a vybraného prvku v grafickej časti s použitím súčasných štandardných detailov v digitálnej podobe alebo odbornej literatúry
2. tematický okruh - ľahké obvodové plášte, zasklené steny - spracovanie študijnej časti a vybraného typu fasádneho systému v grafickej časti s použitím súčasných štandardných detailov v digitálnej podobe alebo odbornej literatúry
3. tematický okruh - obklady - spracovanie študijnej časti a vybraného typu fasádneho obkladu v grafickej časti s použitím súčasných štandardných detailov v digitálnej podobe alebo odbornej literatúry
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
PUŠKÁR, A. -- ŘEHÁK, I. -- FUČILA, J. -- VAVROVIČ, B. Obvodové plášte budov : Fasády. Bratislava: Jaga, 2002. 311 s. ISBN 80-88905-72-9.
FUČILA, J. -- SZOMOLÁNYIOVÁ, K. Montované prvky: vonkajšie a vnútorné montované obklady, podhľady, podlahy a priečky. Bratislava : Jaga, 2005. 247 s. ISBN 80-8076-015-2.
PUŠKÁR, A. -- SZOMOLÁNYIOVÁ, K. -- FUČILA, J. -- VAVROVIČ, B. Okná, zasklené steny, dvere, brány. Bratislava : Jaga Group, 2008. 266 s. ISBN 978-80-8076-062-5.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 670

A
BCDEFX
4,5 %
9,4 %
20,6 %
28,2 %
34,5 %
2,8 %
Vyučujúci: Ing. arch. Jozef Baláž, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. František Kalesný, PhD. (cvičiaci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. arch. Yakoub Meziani, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Roman Rosina (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Eva Vojteková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 30. 4. 2019
Schválil: doc. Ing. arch. František Kalesný, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 30. 04. 2019.

Typ výstupu: