15. 8. 2020  10:57 Marcela
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 2_DP_A - Diplomová práca (FA - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Fakulta architektúry
Kód predmetu:
2_DP_A
Názov predmetu: Diplomová práca
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
záverečná práca16 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 22
 
Odporúčaný semester/trimester:
architektúra - inžiniersky (povinný), 4. semester
architektúra - inžiniersky (povinný), 4. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
úspešne absolvované Ateliér I - urbanistická tvorba (52501_5I) a úspešne absolvované Ateliér II (52298_5I) a úspešne absolvované Ateliér III (52299_5I) alebo úspešne absolvované Ateliér I - urbanistická tvorba (2_AT1_AU) a úspešne absolvované Ateliér II (2_AT2_A) a úspešne absolvované Ateliér III (2_AT3_A)
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Vedúci diplomovej práce priebežne kontroluje postup prác na diplomovom projekte. Priebežná kontrola je nevyhnutná z dôvodu verifikácie autorstva diplomovej práce. Podmieňujúcou podmienkou pre prijatie diplomovej práce a jej predloženie na obhajobu je presvedčenie vedúceho diplomovej práce, že táto je samostatným autorským dielom diplomanta.
 
Výsledky vzdelávania:
V záverečnej práci študent preukazuje spôsobilosť komplexne vypracovať architektonické návrhy a projekty budov, ich interiérov a exteriérov a schopnosť tvorivo a originálne riešiť úlohy od urbanistického celku, cez architektúru budov až po výtvarné a technické detaily, vrátane interiérov a exteriérov budov, koordinovať estetické, technické, konštrukčné, ekonomické, ekologické, spoločenské a iné požiadavky na výstavbu. Obsah záverečnej práce sa môže odlišovať podľa charakteru príslušného zamerania a osobnosti vedúceho diplomovej práce.
 
Stručná osnova predmetu:
V záverečnej práci študent preukazuje spôsobilosť komplexne vypracovať architektonické návrhy a projekty budov, ich interiérov a exteriérov a schopnosť tvorivo a originálne riešiť úlohy od urbanistického celku, cez architektúru budov až po výtvarné a technické detaily, vrátane interiérov a exteriérov budov, koordinovať estetické, technické, konštrukčné, ekonomické, ekologické, spoločenské a iné požiadavky na výstavbu. Obsah záverečnej práce sa môže odlišovať podľa charakteru príslušného zamerania a osobnosti vedúceho diplomovej práce, čím na vedúceho diplomovej práce je delegovaná zodpovednosť za podstatnú časť obsahu diplomovej práce. Diplomový projekt vypracováva študent v 9 tematicky orientovaných ateliéroch: A1 – obytné budovy, A2 – občianske budovy, A3 – výrobné a inžinierske stavby, A4 –interiér a výstavníctvo, A5 – ochrana a obnova pamiatkových objektov a súborov, A6 – experimentálna a ekologicky viazaná tvorba, A7 – digitálna architektúra, A8 – konštrukcie v architektúre, A9 – otvorený ateliér praxe.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
NEUFERT, E. Navrhováni staveb. Praha: Consultinvest, 2000.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Vyučujúcimi v tomto predmete sú všetci vedúci záverečných prác, preto sa jednotlivo neuvádzajú. Zodpovedný za predmet je garant študijného programu.
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 548

ABC
D
E
FX
27,4 %
32,1 %
27,4 %
9,3 %
3,5 %
0,3 %
Vyučujúci:
 
Dátum poslednej zmeny: 30. 4. 2019
Schválil:
prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 30. 04. 2019.

Typ výstupu: