15. 8. 2020  10:36 Marcela
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 2_SSK_A - Štátna skúška (FA - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
2_SSK_A
Názov predmetu:
Štátna skúška
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

 
Počet kreditov:
4
 
Odporúčaný semester/trimester:
architektúra - inžiniersky (povinný), 4. semester
architektúra - inžiniersky (povinný), 4. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Prezentácia písomne vypracovanej absenčnej témy a zodpovedanie skúšobných otázok týkajúcich sa spracovanej témy, absolvovanie odborného diskurzu k portfóliu absolvovaných ateliérov počas inžinierskeho štúdia.
 
Výsledky vzdelávania:
Poslaním skúšky je preveriť súborné znalosti študenta nadobudnuté počas štúdia a jeho pripravenosť a spôsobilosť vykonávať profesiu architekta.
 
Stručná osnova predmetu:
Študent/študentka musia preukázať a potvrdiť vedomosti nadobudnuté počas štúdia vo vybraných oblastiach teórie a metodológie architektonickej tvorby s presahom do urbanistickej tvorby a preukázať a potvrdiť schopnosti a zručnosti v oblasti architektonickej a urbanistickej tvorby pri prezentácii portfólia projektov vypracovaných na predmetoch ateliérovej tvorby počas inžinierskeho štúdia.
Skúšobné okruhy: architektúra a urbanizmus, urbanizmus a územné plánovanie, konštrukcie v architektúre, princípy architektonickej tvorby od prieskumov, rozborov, východiskového konceptu až po vypracovanie návrhu s dôrazom na špecifiká tematicky a osobnostne orientovaného ateliéru, v ktorom študent/študentka vypracovali svoje semestrálne projekty.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Štátna skúška sa vykonáva pred skúšobnou komisiou. Vyučujúcimi v tomto predmete sú členovia skúšobných komisií. Zodpovedný za predmet je garant študijného programu.
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 548

A
B
C
D
E
FX
28,3 %39,4 %
24,1 %
6,4 %
1,8 %
0 %
Vyučujúci:
 
Dátum poslednej zmeny: 30. 4. 2019
Schválil:
prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 30. 04. 2019.

Typ výstupu: