9. 8. 2020  11:04 Ľubomíra
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 1_AN2_AU - Ateliér navrhovania II (FA - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Fakulta architektúry
Kód predmetu: 1_AN2_AU
Názov predmetu: Ateliér navrhovania II
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
ateliérová tvorba
5 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 10
 
Odporúčaný semester/trimester:
architektúra a urbanizmus - bakalársky (povinný), 4. semester
architektúra a urbanizmus - bakalársky (povinný), 4. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
úspešne absolvované Ateliér navrhovania I (1_AN1_AU) a úspešne absolvované Občianske budovy II (1_OBC2_AU) a úspešne absolvované Občianske budovy I (1_OBC1_AU)
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
• Splnenie ustanovení študijného poriadku FA STU v oblasti povinnej účasti na jednotlivých formách výučby,
• Odovzdanie elaborátu ateliérovej práce v stanovenom rozsahu a obsahu podľa zadania.
Miera započítania priebežného hodnotenia : kontroly rozpracovanosti práce: 30%, hodnotenie práce zverejnenej v AIS a komisionálna obhajoba práce: 50%, hodnotenie vedúceho práce : 5%, hodnotenie klauzúrneho zadania: 15%. Na získanie kreditov je potrebné splniť primerane všetky podmienky a získať min. 56 % hodnotení v celkovom súčte. Výsledné hodnotenie je podľa klasifikačnej stupnice študijného poriadku FA STU.
V priebehu semestra budú 2 kontroly rozpracovanosti.
Počas priebehu semestra je potrebné sa zúčastniť riešenia krátkeho preverovacieho zadania- klauzúrnej práce.
Kredity sa neudelia študentovi, ktorý úspešne neabsolvoval všetky vyššie uvedené súčasti.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa vedomosti ako tvorivo uplatňovať vedomosti z prípravných predmetov (kompozícia, konštrukčné a typologické predmety). Vie určiť správnu hierarchiu dôležitosti všetkých vstupov do architektonickej tvorby verejných budov malého rozsahu (3000m3).Dokáže pracovať metódou univerzálneho navrhovania pre dosiahnutie sociálnej a ekologickej udržateľnosti prostredia. Výsledkom je vypracovaný architektonicko-urbanistický návrh verejnej budovy v zmysle zadanej témy z oblasti kultúrnych, školských, športových, zdravotníckych, dopravných, obchodných a iných zariadení.
 
Stručná osnova predmetu:
Ateliérová tvorba:
-Typologická príprava a obhliadka lokality, získanie fotodokumentácie.
-Štúdium teoretických i realizovaných projektov podľa zadanej témy a ich vyhodnocovanie z rôznych hľadísk vstupujúcich do architektonickej tvorby.
-Práca na konceptoch návrhov, vyhodnocovanie návrhov.
-Kontrola rozpracovanosti vybraného konceptu.
-Práca na prehĺbení a spresnení návrhu na úrovni architektonickej štúdie.
-Kontrola rozpracovanosti architektonickej štúdie 2x
-Sústredenie z ateliérového navrhovania.
-Obhajoba ateliérového návrhu pred komisiou.

-Klauzúrne zadanie
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
Časť I.: KULTÚRA - vybraté state. In: ROLLOVÁ a kol.: Navrhovanie stavieb pre kultúru, zdravotníctvo, šport a voľný čas. Bratislava: CEDA FA STU Bratislava, 2010, ISBN 978-80-970528-05 -- učebná pomôcka k predmetu 1124 Občianske budovy II, pracovná verzia zverejnená len v AIS..
Časť II.: ZDRAVOTNÍCTVO - vybraté state. ROLLOVÁ, L. a kol.: Navrhovanie stavieb pre kultúru, zdravotníctvo, šport a voľný čas. Bratislava: CEDA FA STU Bratislava, 2010, ISBN 978-80-970528-0-5 -- učebná pomôcka k predmetu 1124 Občianske budovy II, pracovná verzia zverejnená len v AIS..
Časť III.: ŠPORT - vybraté state. ROLLOVÁ, L. a kol.: Navrhovanie stavieb pre kultúru, zdravotníctvo, šport a voľný čas. Bratislava: CEDA FA STU Bratislava, 2010, ISBN 978-80-970528-0-5 -- učebná pomôcka k predmetu 1124 Občianske budovy II, pracovná verzia zverejnená len v AIS..
SAMOVÁ, M. Tvorba bezbariérového prostredia - základné princípy a súvislosti. Bratislava: Eurostav, 2008. 139 s. ISBN 978-80-89228-10-2.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 763

A
B
C
D
EFX
39,3 %
31,6 %
18,5 %
7,2 %
2,6 %
0,8 %
Vyučujúci:
doc. Ing. arch. Milan Andráš, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Jozef Bátor, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Miriama Butková (cvičiaci)
doc. Ing. arch. Zuzana Čerešňová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Simona Farkašová (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Jana Filípková (cvičiaci)
Ing. arch. Natália Filová (cvičiaci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Ľubica Ilkovičová, CSc. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. arch. Michal Kacej (cvičiaci)
doc. Ing. arch. Danica Končeková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. arch. Pavol Korček, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Adam Kubica (cvičiaci)
Ing. arch. Ivan Kulifaj (cvičiaci)
Ing. arch. Matej Kurajda (cvičiaci)
Mgr. art. Rudolf Látečka (cvičiaci)
Ing. arch. Pavel Nahálka, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Eva Oravcová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Ján Pavúk, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. arch. Štefan Polakovič (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Lea Rollová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Alexander Schleicher, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. arch. Vladimír Šimkovič, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Kristián Vnučko (cvičiaci)
Ing. arch. Eva Vojteková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. arch. Márius Žitňanský, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
30. 4. 2019
Schválil:
doc. Ing. arch. Danica Končeková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 30. 04. 2019.

Typ výstupu: