10. 8. 2020  23:57 Vavrinec
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 51704_5B - ŠS-Teória a navrhovovanie konštrukcií pozemných stavieb (FA - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu:
51704_5B
Názov predmetu:
ŠS-Teória a navrhovanie konštrukcií pozemných stavieb
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

 
Počet kreditov:
0
 
Odporúčaný semester/trimester:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Výsledky vzdelávania:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stručná osnova predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 0

Vyučujúci:
Ing. arch. Andrej Alexy (skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Milan Andráš, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Jozef Baláž, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Mária Budiaková, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Michal Czafík, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Vladimír Hain, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Ján Ilkovič, CSc. (skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Ľubica Ilkovičová, CSc. (skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Oľga Ivánková, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. František Kalesný, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Danica Končeková, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. arch. Katarína Kujanová, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Yakoub Meziani, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Ivana Véghová, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Jana Vinárčiková, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Eva Vojteková, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 30. 4. 2019
Schválil: doc. Ing. arch. Danica Končeková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 30. 04. 2019.

Typ výstupu: