6. 7. 2020  22:43 Patrik, Patrícia
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 1_ADRE_D - Aplikácia dreva v dizajne (FA - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu: 1_ADRE_D
Názov predmetu: Aplikácia dreva v dizajne
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
2
 
Odporúčaný semester/trimester:
dizajn - bakalársky (povinný), 6. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
dovzdanie praktického tvorivého zadania a skúška písomnou formou
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa v teoretickej úrovni vedomosti z oblasti anatomických a technických vlastností dreva materiálov na báze dreva, konštruovania a základných technológií jeho spracovania. Prehĺbi si svoje tvorivé a technické znalosti a zručnosti predovšetkým pri vypracovaní tvorivého zadania – vlastného návrhu, modelu alebo prototypu výrobku na báze dreva vo fakultných dielňach
 
Stručná osnova predmetu:
Prednášky z oblasti:
- základné anatomické a mechanicko-fyzikálne vlastnosti dreva a materiálov na báze dreva
- poznávanie rôznych druhov domácich a exotických drevín,
- vlastný tvárny princíp pre navrhovanie výrobkov z dreva,
- generovanie estetického náboja dreva a technických vlastností dreva a materiálov na báze dreva
- základné znalosti z oblasti konštruovania a technológia spracovania dreva
- základné znalosti z tvorby výkresovej dokumentácie,
Praktické zadanie
práca v dielňach na zadaní s cieľom získať vlastné skúsenosti z aplikácie dreva v dizajne
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
POŽGAJ, A. Štruktúra a vlastnosti dreva. Bratislava : Príroda, 1997. 485 s. ISBN 80-07-00960-4.
KOTRÁDYOVÁ, V. -- BRŠEL, B. -- DANIEL, P. -- HAGENHENRICH, I. -- PETELEN, I. -- KOČLÍK, D. Dizajn nábytku. Vývoj navrhovanie, terminológia, typológia, ergonómia, materiály, konštrukcie, technológia. Bratislava : STU, 2009. 282 s. ISBN 978-80-227-3006-8.
NUTSCH, W. Konstrukce nábytku. Nábytek a zabudované skříně. Praha : Grada, 2012. 406 s. ISBN 978-80-247-4244-1.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 146

ABCDE
FX
49,3 %
37,7 %
11,6 %0,7 %0,7 %
0 %
Vyučujúci: Ing. Dušan Kočlík, ArtD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Veronika Kotradyová, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
30. 4. 2019
Schválil:
doc. Ing. Veronika Kotradyová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 30. 04. 2019.

Typ výstupu: