9. 12. 2019  8:14 Izabela
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 2_DP_U - Diplomová práca (FA - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 2_DP_U
Názov predmetu: Diplomová práca
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
záverečná práca16 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 22
 
Odporúčaný semester/trimester: urbanizmus - inžiniersky (povinný), 4. semester
Stupeň štúdia: 1. + 2.
Podmieňujúce predmety: úspešne absolvované Ateliér I - urbanistická tvorba (52501_5I) a úspešne absolvované Ateliér II - architektonická tvorba (52572_5I) a úspešne absolvované Ateliér III (52535_5I) alebo úspešne absolvované Ateliér I - urbanistická tvorba (2_AT1_U) a úspešne absolvované Ateliér II - architektonická tvorba (2_AT2_U) a úspešne absolvované Ateliér III (2_AT3_U)
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
2 kontroly rozpracovanosti, nevyhovenie na druhej kontrole je dôvodom pre ukončenie predmetu
 
Výsledky vzdelávania:
Výsledkom je preukázať schopnosť navrhnúť komplexnú urbanistickú koncepciu územného rozvoja daného územia (regiónu, sídla alebo zóny ) a jej vyjadrenie v urbanistickej časti územného plánu. Spracovaním urbanistického a architektonického detailu kľúčových miest koncepcie nadobúda informácie o vzťahu celku a detailu a ich spätných väzbách. Spracovaním regulačného (zastavovacieho) plánu si študent prehlbuje nadobudnuté vedomosti, schopnosti a zručnosti pre spracovanie územnoplánovacej dokumentácie, stavbou modelu si prehlbuje aj zručnosti vyjadriť urbanistickú koncepciu na fyzickom modeli od pracovných modelových škíc po komplexný model v pevnom materiálovom prevedení. Diskurzom s oponentom a komisiou nadobúda skúsenosť s verbálnym spôsobom prezentácie a obhajoby práce.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Zadanie - predstavenie zadania na spoločnom stretnutí všetkých študentov, inštruktážny výklad garanta predmetu , analýza východísk zo širších vzťahov, sumarizácia a vyhodnotenie podkladov, konzultácie k vyhodnocovaniu podkladov
2. Variantné návrhy konceptu riešenia
2. 1. kontrola rozpracovanosti -- analýza
3. Rozpracovanie návrhu riešenia
3.1. konzultácia špecialistov
3. 2. kontrola rozpracovanosti - koncept
4. Rozpracovanie návrhu riešenia
5. Rozpracovanie regulačného plánu
6. Rozpracovanie detailov
7. Finalizácia a adjustácia práce, portfólio, odovzdanie pred fakultnou komisiou
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
NEUFERT, P. -- NEFF, L. Dobrý projekt - správna stavba: Dom - byt - záhrada. Bratislava : Jaga, 1999. 235 s. ISBN 80-80905-28-1.
NEUFERT, E. Navrhování staveb. Praha : Consultinvest, 1995. 581 s. ISBN 80-901486-4-6.
Drawing for Urban Design. London: Laurence King Publishing Ltd., 2011. 190 s. ISBN 978-1-85669-718-7.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
Vyučujúci v predmete sú všetci vedúci prác.
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 26

ABCDEFX
34,6 %53,8 %0 %7,7 %0 %3,9 %
Vyučujúci:
 
Dátum poslednej zmeny: 30. 4. 2019
Schválil: prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 30. 04. 2019.

Typ výstupu: