6. 12. 2019  16:26 Mikuláš
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 2_DS_U - Diplomový seminár (FA - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 2_DS_U
Názov predmetu: Diplomový seminár
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
seminár4 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 4
 
Odporúčaný semester/trimester: urbanizmus - inžiniersky (povinný), 4. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu spracovania diplomového seminára študent absolvuje prezentáciu získaných poznatkov v danej problematike. Podmienkou je splnenie obsahových a formálnych požiadaviek na spracovanie seminárnej témy, min. 4 konzultácie a absolvovanie prezentácie.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent absolvovaním predmetu získava prehlbujúce teoretické vedomosti a informácie z praxe o problematike, ktorá je predmetom riešenia diplomovej práce. Študent zbiera, analyzuje a vyhodnocuje príbuzné riešenia. Na základe porovnania podobných príkladov u nás a v zahraničí si stanoví teoretické a koncepčné východiská pre riešenie diplomovej práce. Sekundárnym cieľom je tiež rozvoj prezentačných schopností.
 
Stručná osnova predmetu:
Obsah seminárnej práce:
- stručný opis riešenej problematiky,
- porovnanie riešení podobných k téme zadanej v diplomovej práce s vyhodnotením pozitívnych a negatívnych stránok riešenia,
- koncepčné východiská pre riešenie problematiky diplomovej práce.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Moor, M, Rowland, J Urban design Futures, London, New York 2006
Urban Task Force: Towards an Urban Renaissance, London 1999

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 26

ABCDEFX
53,8 %34,6 %7,7 %3,9 %0 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. arch. Silvia Bašová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Ing. Katarína Gécová, PhD. (cvičiaci)
Ing. arch. Tomáš Hanáček, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk
Ing. arch. Eva Putrová, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk
doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk, ruský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 30. 4. 2019
Schválil: prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 30. 04. 2019.

Typ výstupu: