8. 12. 2019  1:21 Marína
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 2_DTI_U - Doprava a technická infraštruktúra (FA - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 2_DTI_U
Názov predmetu: Doprava a technická infraštruktúra
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: urbanizmus - inžiniersky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Praktická časť hodnotenia: študent v rámci cvičení spracováva dve zadania, hodnotenie kvality spracovania zadaní tvorí 25% bodov celkovej klasifikácie predmetu. Podmienkou úspešného hodnotenia v praktickej časti je vyhovenie v hodnotení každého zadania.
Teoretickú časť hodnotenia absolvuje študent formou ústnej skúšky, ktorá je zameraná na predmet zadaní cvičenia. Študent musí vyhovieť v oboch častiach hodnotenia.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa vedomosti z najnovších poznatkov problematiky plánovania a projektovania dopravných a inžinierskych sietí a zariadení. Dokáže ich aplikovať do syntetickej spolupôsobnosti pri formovaní urbanisticko-architektonickej koncepcie.
 
Stručná osnova predmetu:
Doprava v území, zásady dopravno-plánovacieho procesu.
Typy dopravných sústav.
Diferenciácia dopravy v území, dopravné systémy. Kooperatívny systém integrovanej dopravy.
Reintegrácia dopravného priestoru a ukľudnenie dopravy. Špecifické problémy dopravy.
Nové stratégie formovania mestských priestorových štruktúr z hľadiska vplyvu dopravy.
Urbanistické hľadiská pešieho pohybu, jeho vplyv a prejavy v mestotvorných štruktúrach.
Mesto a jeho TI, význam inžinierskych sietí, pojmy, vzťah urbanistického a technického riešenia
Základné druhy inžinierskych systémov v území a sídle, charakteristika.
Vodohospodárske systémy v sídlach (voda, kanalizácia)
Zásobovanie vodou -- charakteristika a priestorové hľadiská.
Kanalizácia odpadových a dažďových vôd v meste; urban. dôsledky; charakteristika a priestorové hľadiská.
Centralizované zásobovanie teplom - charakteristika a priestorové hľadiská.
Zásobovanie plynom a elektrickou energiou a telekomunikácie -- charakteristika a priestorové hľadiská
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KOTAS, P. Dopravní systémy a stavby. Praha: Vydavatelství ČVUT , 2002. 120 s. ISBN 80-01-02321-4.
UHLIARIK, A. -- ŠEREK, M. -- ŠRYTR, P. Inžinierske siete. Bratislava : Alfa, 1992. 291 s.
URBION, K V. Zásady a pravidla územního plánování, zväzok 2. Praha: VÚVA Praha, Urbion Bratislava, 1983. 150 s.
KATTOŠ, K. -- RAPANT, J. Technická infraštruktúra – urbanistické hľadiská, vyd. SVŠT. Bratislava: Edičné stredisko SVŠT, 1988. 80 s.
KARDOŠ, P. Stratégie formovania mest. priestorových štruktúr z hľadiska dopravy. FA STU v Bratislave, súbor PDF: Ústav urbanizmu, 2005. 50 s.
BOROVIČKA, B. Technická infrastruktura měst. Praha : České vysoké učení technické v Praze, 1980. 152 s.
BŘEČKA, P. -- RŮŽIČKA, M. Doprava v územním plánování. Praha: KPM Consult, 2008. ISBN 978-80-904167-3-4.
KATTOŠ, K. Infraštrukturálne a technické hľadiská v priestorovom plánovaní: (Infrastructural and Technical Aspects in Spatial Planning). Bratislava : FA STU- ROAD, 2000. 452 strany. ISBN 80-88999-04-9.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 30

ABCDEFX
60,0 %20,0 %16,7 %0 %3,3 %0 %
Vyučujúci: Ing. arch. Karol Görner, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 30. 4. 2019
Schválil: prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 30. 04. 2019.

Typ výstupu: