14. 12. 2019  9:21 Branislava, Bronislava
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 2_SSK_U - Štátna skúška (FA - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 2_SSK_U
Názov predmetu: Štátna skúška
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

 
Počet kreditov: 4
 
Odporúčaný semester/trimester: urbanizmus - inžiniersky (povinný), 4. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 92 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 83 bodov, na hodnotenie C najmenej 74 bodov, na hodnotenie D najmenej 65 bodov a na hodnotenie E najmenej 56 bodov.

 
Výsledky vzdelávania:
Výsledkom je preukázať a potvrdiť teoretické vedomosti a schopnosti v oblasti urbanizmu a územného plánovania a ich väzby na architektúru, nadobudnuté štúdiom študijného programu. Preukázať a nadobudnúť schopnosť viesť odborný diskurz s odbornou komisiou.
 
Stručná osnova predmetu:
Skúšobné okruhy
Architektúra a urbanizmus; urbanizmus a územné plánovanie; princípy tvorby urbanistickej koncepcie od analýz po návrh; sybsystémy urbanistickej koncepcie – verejné dopravné a technické vybavenie územia; otázky spracovania a metodiky územného plánu obce, územného plánu zóny a zastavovacieho plánu;
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
NEUFERT, E. Navrhování staveb: Příručka pro stavební odborníky,stavebníky,vyučující i studenty. Praha : Consultinvest, 2000. 618 s. ISBN 80-901486-6-6.
HRUŠKA, E. K tvorbe urbanistického prostredia. Bratislava : Šport, 1985. 129 s.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
Štátna skúška sa vykonáva pred skúšobnou komisiou. Vyučujúcimi v tomto predmete sú členovia skúšobných komisií. Zodpovedný za predmet je garant študijného programu.
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 26

ABCDEFX
23,1 %34,6 %34,6 %3,8 %3,9 %0 %
Vyučujúci:
 
Dátum poslednej zmeny: 30. 4. 2019
Schválil: prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 30. 04. 2019.

Typ výstupu: