12. 12. 2019  3:57 Otília
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 2_VPR_A - Verejné priestory A (FA - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 2_VPR_A
Názov predmetu: Verejné priestory A
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: architektúra - inžiniersky (výberový), 2. semester
architektúra - inžiniersky (výberový), 2. semester
urbanizmus - inžiniersky (výberový), 2. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Praktická časť : študent v rámci cvičení spracováva zadanie. Hodnotenie kvality spracovania zadaní tvorí 50% bodov celkovej klasifikácie predmetu.
Teoretickú časť absolvuje študent formou ústnej skúšky, ktorá je zameraná na predmet zadaní cvičenia.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa vedomosti z najnovších poznatkov v problematike tvorby, ako aj o koncepčných hľadiskách navrhovania, projektovania, plánovania a realizácie verejných urbánnych priestorov.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Typológia verejných urbánnych priestorov. Štruktúra verejných mestských priestorov. Funkčné, prevádzkové, estetické, sociopsychologické požiadavky na mestské priestory
2. Úvod predmetu. Úvod do problematiky, definícia pojmov . Stručný prehľad vývoja problematiky. Zaradenie exteriérových stavieb v polohe výkonu povolania architekt
3. Urbanisticko -koncepčné hľadiská tvorby mestského interiéru. Hierarchická diferenciácia verejných mestských priestorov v organizme mesta. Vzťah urbanistickej koncepcie mesta, územného plánu mesta a zóny k tvorbe VP
4. Mobiliár. Prvky a súbory mobiliáru mestského interiéru, originál a katalógový produkt, moderné a historizujúce, súdobé dizajnérske trendy v tvorbe mobiliáru
5. Mobiliár. základné typologické požiadavky, konštrukčné, dizajnérske a realizačné hľadiská
6. Povrchy. Architektúra povrchov, koncepčné otázky pri tvorbe povrchov, dizajnérske možnosti, merítko, štruktúra a textúra, sklonitosti, koncepcia odvodnenia
7. Povrchy. materiály a ich vlastnosti, základné typy konštrukcií
8. Zeleň v mestskom interiéri. Koncepcia zelene, typológia zelene v mestskom interiéri, druhy a vlastnosti,
základné požiadavky na projektovanie, výsadbu a údržbu
9. Výtvarné diela v mestskom interiéri. Typológia výtvarných diel mestského interiéru ( sochy, tabule, logo, výtvarné prvky v dlažbe, prvky náznakovej rekonštrukcie ako výtv. dielo, fontány
10. Iluminácia mestského priestoru. Výtvarné hľadiská, scenár, svetlotechnické požiadavky na osvetlenie priestoru, druhy osvetlenia.
11. Špeciálne otázky tvorby mestského interiéru. Socio - psychologické hľadiská tvorby mestského interiéru, bezpečnosť, bezbariérovosť -- požiadavky, normy, príklady
12. Realizačné otázky. Štúdia, projekt, stavby, horná a spodná stavba, realizácia, autorský dozor, autorské zmeny počas realizácie, užívanie

Cvičenia : Zadanie zamerané na spracovanie vybraného problému problematiky verejných priestorov (zeleň, výtvarné diela, osvetlenie, povrchy...) alebo je zamerané na analýzu konkrétneho verejného priestoru v slovenskom sídle a v jeho porovnaní s podobným riešením v zahraničí.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KOVÁČ, B. Špecifiká navrhovania verejných mestských priestorov. Arch, s. 60--63.
KOVÁČ, B. Tvorba verejných priestorov. Creation of public spaces. Urbanita, s. 24--27. ISSN 0139-5912.
KOVÁČ, B. Verejný priestor v meste. Projekt, s. 4--9.
KOVÁČ, B. Význam a miesto peších zón v organizme mesta. In Minulosť a perspektívy peších zón na Slovensku: Zborník referátov z vedeckej konferencie usporiadanej SAS a FA STU v Martine 4.6.2003. Bratislava : Aprojekt, 2003, s. 4--5. ISBN 80-88757-25-8.
GEMZOE, L. -- GEHL, J. Nové městské prostory. Praha: ERA , 2002. ISBN 80-86517-09-8.

Odporúčaná:
GEHL,J., GEMZOE, L.: Nye byrun, ISBN 87-7407-233-1

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 61

ABCDEFX
32,8 %50,8 %13,1 %1,6 %1,7 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. arch. Silvia Bašová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. arch. Lucia Štefancová, PhD. (cvičiaci) - anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 30. 4. 2019
Schválil: prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 30. 04. 2019.

Typ výstupu: