22. 11. 2019  17:29 Cecília
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 1_ATS2_D - Ateliérový seminár II (FA - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 1_ATS2_D
Názov predmetu: Ateliérový seminár II
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
seminár2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: dizajn - bakalársky (povinný), 8. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra sú konzultované:
-Aktivita počas seminárov – komunikácia na výzvy prednášajúceho, viditeľný pokrok študenta pri príprave na hlavný ateliér
-Účasť minimálne na 10 seminároch
Odovzdané eseje a aktivita počas diskusií je podmienkou pre získanie klasifikovaného zápočtu.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa poznatky o systematickej metodickej práci pri príprave na realizácii konkrétnej úlohy v dizajnérskej profesii. Seminár je rozšírením aktivít a súčasne podporou pre prácu študenta počas Ateliérovej tvorby, kde je dôraz kladený na praktickú realizáciu diela. Seminár dáva priestor pre získanie doplňujúcich teoretických informácií, ujasnenie si konceptu, rozšírenie pohľadu na problematiku, brainstorming a generovanie nápadov na pedagógom moderovanú diskusiu s profesnými špecialistami ale aj spolužiakmi ako potencionálnymi užívateľmi dizajnérskeho diela . Dôležitou súčasťou práce je schopnosť diskutovať o diele, ktoré vzniká počas ateliérovej tvorby. Nielen v zmysle jeho opisu ale aj záznamu metodiky práce, problémov, pochybností objavujúcich sa v istých okamihoch tvorby. O tom, čo študentovi v práci pomohlo, ako sa dostal ku kľúčovým informáciám, ktoré podnety špecialistov (prípadne niekoho alebo niečoho iného) iniciovali zásadnejšie zmeny v smerovaní a rozvoji primárnej idei. Študent musí dokázať svoje myšlienky a názory efektívne prezentovať a argumentovať. Ateliérový seminár poskytne študentovi aj komplexnú podporu pre spracovanie Bakalárskej práce.
 
Stručná osnova predmetu:
- príprava na písanie Bakalárskej práce;
- zlepšenie schopnosti efektívne sa vyjadrovať o svojej práci, obhajovať, argumentovať a prezentovať jej výsledky písomne i verbálne, profilaktika obhajoby bakalárskych prác;
- interná oponentúra predkladaných návrhov v prostredí semináru;
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KATUŠČÁK, D. AKO PÍSAŤ VYSOKOŠKOLSKÉ A KVALIFIKAČNÉ PRÁCE . Bratislava: Stimul, 1998. ISBN 80-85697-82-3.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 111

ABCDEFX
45,0 %24,3 %16,2 %2,7 %9,0 %2,8 %
Vyučujúci: doc. Ing. arch. Peter Daniel, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
MA. Vanda Gábrišová (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Michal Hronský, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. akad. soch. Peter Humaj (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Silvia Husárová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Branislav Jelenčík, ArtD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Dušan Kočlík, ArtD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Veronika Kotradyová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Katarína Morávková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. akad. soch. Peter Paliatka (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Mgr. art. Jana Požgayová (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Mgr. art. Matej Rudinský (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Igor Salcer, ArtD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Mgr. art. Zuzana Turlíková, ArtD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Jana Vinárčiková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 30. 4. 2019
Schválil: prof. akad. soch. Peter Paliatka a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 30. 04. 2019.

Typ výstupu: