12. 11. 2019  6:15 Svätopluk
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 1_BP_D - Bakalárska práca (FA - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 1_BP_D
Názov predmetu: Bakalárska práca
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
záverečná práca14 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 20
 
Odporúčaný semester/trimester: dizajn - bakalársky (povinný), 8. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: úspešne absolvované Ateliér priemyselného dizajnu V (1_APD5_D)
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Splnenie podmienok zadávacieho listu bakalárskej práce, ktorý určuje jej rozsah.
Počas celého priebehu práce študent konzultuje svoj výstup s pedagógom.
Podmienkou absolvovania predmetu je absolvovanie 2 kontrol rozpracovanosti a záverečného
hodnotenia.
Ukončenie predmetu Ateliér priemyselného dizajnu V.
 
Výsledky vzdelávania:
Bakalárska práca je záverečnou etapou štúdia 1 stupňa v ktorej študent na základe zadania odprezentuje svoje schopnosti a vedomosti v podobe komplexného výstupu , ktorý v celom svojom priereze charakterizuje profesionalitu budúceho dizajnéra v kvalite ktorá je zadefinovaná v charakteristike profilu bakalára. Prioritou bakalárskej práce je schopnosť aplikovať vedomosti a zručnosti získané počas štúdia 7 semestrov.
 
Stručná osnova predmetu:
- Analýza, prípravné skice
- Realizácia praktickej / dokumentácia, model/a teoretickej časti práce
- Príprava na obhajobu
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
SPARKEOVÁ, P. A Century of Design: Design Pioneers of the 20th Century. New York : Reed Consumer Books Limited, 1998. 272 s. ISBN 0-7641-5122-3.
SPARKEOVÁ, P. Století designu. Praha: Slovart, 1998. 100 s.
SPARKEOVÁ, P. -- SOLPEROVÁ, J. Století designu: Průkopníci designu 20. století. Praha : Slovart, 1999. 212 s. ISBN 80-7209-142-5.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
Vyučujúcimi v tomto predmete sú všetci vedúci záverečných prác, preto sa jednotlivo neuvádzajú. Zodpovedný za predmet je garant študijného programu.
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 99

ABCDEFX
5,1 %31,3 %36,4 %16,2 %11,0 %0 %
Vyučujúci:
 
Dátum poslednej zmeny: 30. 4. 2019
Schválil: prof. akad. soch. Peter Paliatka a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 30. 04. 2019.

Typ výstupu: