6. 12. 2019  23:57 Mikuláš
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 1_DMM2_D - Dizajn v mäkkých materiáloch II (FA - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 1_DMM2_D
Názov predmetu: Dizajn v mäkkých materiáloch II
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie3 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V štvrtom a desiatom týždni kontrola rozpracovanosti.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa poznatky o kontakte s výrobou, schopnosť reagovať v danej situácii. Podpora kreativity v daných možnostiach. Oblasť odevný dizajn a doplnky.
 
Stručná osnova predmetu:
- oboznámenie sa so základnými pravidlami pri navrhovaní v odevnom dizajne a doplnkoch
- požiadavky spotrebiteľa
- kontakt s výrobným prostredím, reprodukovaná výroba
- námety a inšpirácie
- príprava výtvarného návrhu
- tvarové a konštrukčné riešenia
- farebné riešenia
- príprava prototypu na reprodukovanú výrobu
- funkčnosť
- finálny návrh
- realizácia prototypu – modelu
- individuálna prezentácia s dialógom o realizácii
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
SPARKEOVÁ, P. Století designu. Praha: Slovart, 1998. 100 s.
SPARKEOVÁ, P. -- SOLPEROVÁ, J. Století designu: Průkopníci designu 20. století. Praha : Slovart, 1999. 212 s. ISBN 80-7209-142-5.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 111

ABCDEFX
82,9 %9,0 %5,4 %2,7 %0 %0 %
Vyučujúci: prof. akad. soch. Peter Paliatka (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 30. 4. 2019
Schválil: prof. akad. soch. Peter Paliatka a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 30. 04. 2019.

Typ výstupu: