17. 11. 2019  11:16 Klaudia, štátny sviatok - Deň boja za slobodu a demokraciu
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 2_EPZ_D - Etiketa v profesijnom živote (FA - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 2_EPZ_D
Názov predmetu: Etiketa v profesijnom živote
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: dizajn - inžiniersky (výberový), 2. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Kontrola rozpracovanosti v 4. a 10. týždni semestra.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa vedomosti o problematike Etikety a bude mu vysvetlené, prečo by sme niečo o tom mali vedieť.
 
Stručná osnova predmetu:
- Delenie etikety.
- Základné princípy spoločenskej etikety.
- Praktické cvičenia na základe získaných poznatkov.
- Verbálna a neverbálna komunikácia + praktické cvičenia.
- Komunikácia s kolegom, nezávislá komunikácia, spoločenské podujatia
- Etiketa v obliekaní.
- Osobnostná prezentácia a prezentácia produktu.
- Príprava na obhajobu diplomovej práce.
- Spoločenská etiketa a protokol.
- Seminár k verejnej etikete; ako študenti vidia etiketu.

Pravidlá správania sa na verejnosti: prvý dojem, individuálny štýl, predstavenie, pozdrav, oslovenie. Nezávislá komunikácia. Osobnostná prezentácia.
Prezentácia produktu. Etiketa v profesii.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 85

ABCDEFX
98,8 %1,2 %0 %0 %0 %0 %
Vyučujúci: prof. akad. soch. Peter Paliatka (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 30. 4. 2019
Schválil: prof. akad. soch. Peter Paliatka a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 30. 04. 2019.

Typ výstupu: