30. 3. 2020  15:11 Vieroslava
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 1_SF2_AU - Stavebná fyzika II (FA - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 1_SF2_AU
Názov predmetu: Stavebná fyzika II
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 2
 
Odporúčaný semester/trimester: architektúra a urbanizmus - bakalársky (povinný), 4. semester
architektúra a urbanizmus - bakalársky (povinný), 4. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
kontrola rozpracovanosti : každý týždeň podľa harmonogramu cvičení, kontrolná písomka
 
Výsledky vzdelávania:
Predmetom disciplíny stavebná fyzika 2 sú základné problémy stavebnej akustiky a prírodného osvetlenia. Stavebná akustika sa zaoberá otázkami šírenia zvuku v stavebných konštrukciách a zabezpečením optimálnej vnútornej klímy. Úlohou stavebnej akustiky je zabezpečenie akustickej pohody architektonického prostredia. Prírodné osvetlenie sa zaoberá otázkami optimálneho navrhovania osvetľovacích otvorov.
 
Stručná osnova predmetu:
Prednášky:
Denné osvetlenie vnútorné , vplyv na fyziológiu človeka, zložky činiteľa denného osvetlenia, súčiniteľ prestupu svetla,
normové požiadavky. Bočné osvetlenie obytných priestorov,určenie činiteľa dennej osvetlenosti, oblohovej a exteriérovej zložky. Zásady návrhu bočného osvetľovacieho systému pri vlastnom hornom a bočnom tienení.
Vplyv tienenia zdola na intenzitu denného osvetlenia. Denné osvetlenie pracovné prostredia, - kritéria, normové požiadavky. Zásady návrhu bočného osvetlenia v obytnom prostredí. Vonkajšia osvetlenosť - kritéria.
Hluk_vplyv na zdravie človeka, intenzita zvuku, akustický výkon, hladina hluku, frekvencia, ekvivalentná hladina hluku.
Hluk z dopravy, komunálny hluk, hluk z výrobných zariadení v exteriéry , ekvivalentná hladina hluku, kritéria a požiadavky. Śírenie hluku od bodových , plošných a líniových zdrojov vo voľnom priestore, v uzavretom priestore, zásady návrhu akustickej bariéry. Hluk z TZB zariadení, prevádzkový hluk v uzavretých priestoroch , zvuková nepriezvučnosť deliacich stien, stropov, výplní, akustické mosty, akustické komory. Index vzduchovej nepriezvučnosti- steny, stropy, index kročajového hluku podláh. Priestorová akustika- šírenie zvuku v exponovaných priestoroch divadlách + veľko objemových priestoroch , doba dozvuku, pohltivosť zvuku, princípy riešenia geometrie priestorov + akustické úpravy povrchov stien a stropov.

Cvičenia :
Okno -- súčiniteľ prestupu svetla. Výpočet činiteľa dennej osvetlenosti v obytnej miestnosti pri bočnom osvetlení s tienením líniovou prekážkou. Výpočet činiteľa dennej osvetlenosti v obytnej miestnosti pri bočnom osvetlení iba s vlastným tienením balkónom resp. , loggiou . Výsledný č.d.o. od kombinovaného horného a dolného tienenia a s vyhodnotením v zmysle kritérii STN 730580. Výpočet ekvivalentnej hladiny hluku vo voľnom priestore od viacerých zdrojov. Posúdenie akustickej bariéry. Výpočet maximálnej hladiny hluku v uzavretom priestore od viacerých zdrojov.Určenie indexu vzduchovej nepriezvučnosti steny. Návrh akustického podhľadu veľkoobjemového priestoru.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
IRINGOVÁ, A. Pomôcka k cvičniam Stavebna fyzika II. FA STU: FA STU, 2008. 43 s.

Odporúčaná:
Kittler: Denné osvetlenie
Normy - Denné osvetlenie budov STN 73 0580, STN 73 0580-2, Akustika - STN 73 053, STN 73 0525
Vaverka, J.: Stavební akustika

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 671

ABCDEFX
15,4 %17,4 %18,8 %19,8 %28,5 %0,1 %
Vyučujúci: doc. Ing. Vojtech Chmelík, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Dr. Ing. arch. Roman Rabenseifer (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Daniel Urbán, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 30. 4. 2019
Schválil: doc. Dr. Ing. arch. Roman Rabenseifer a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 30. 04. 2019.

Typ výstupu: