Oct 23, 2020   11:37 a.m. Alojza
Academic information system

Course syllabus 1_KPA_AU - Landscape Architecture (FAD - SS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


University:
Slovak University of Technology in Bratislava
Faculty:
Course unit code: 1_KPA_AU
Course unit title:
Landscape Architecture
Mode of delivery, planned learning activities and teaching methods:
lecture
2 hours weekly (on-site method)
seminar
1 hour weekly (on-site method)

 
Credits allocated:
3
 
Recommended semester/trimester:
Architecture and Urban Design - bachelor (compulsory), 6. semester
Architecture and Urban Design (study in English) - bachelor (compulsory), 6. semester
Level of study:
1.
Prerequisites for registration:
none
 
Assesment methods:
Regular control through consultations in accordance with the seminar schedule
 
Learning outcomes of the course unit:
Acquiring theoretical and methodological basis of landscape architectural design of urban and rural landscape as a starting point for creative landscape architectural design work and interaction of architectural design work with the environment.
 
Course contents:
Lectures:
Introduction to the subject - historical basis of planning and design of rural and urban landscapes, character of human influence on landscape, elementary dimensions of gaden and landscape design, instruments of creative work of landscape architect.
Garden and landscape design history - historical periods overview.
Rural landscape - natural and cultural landscape, geosystematical and ecosystematical approach of studying landscape, landscape typology, visual amenity.
Historical landscape structures - types of historical landscape structures and their preservation.
Urban greenery design issues - greenery types according to their function, green infrastructure of the city, general scheme of greenery as an instrument of recording, preservation and a basis for the urban green infrastructure design.
Natural elements as the instruments of landscape architecture.
Architectural elements as the instruments of landscape architecture.
Park as a specific issue of the urban greenery.
Functional areas of urban greenery - inner courtyards, schoolyards, children's playgrounds, specific areas.
Linear elements of urban green infrastructure - street, waterfront.
Isolated elements of urban green infrastructure - building and vegetation.
Seminar: Topics: 1.-2. Graphic essay, 3.-4. Architecture and greenery, 5.-7. Park,
8.-12. Inner courtyard, 13. Credit. Extent of the seminar work: graphic output of 9-10 A3 formats
 
Recommended or required reading:
Recommended:
KODOŇ, M. - GÁL, P.: Parkové a sadové úpravy. Tvorba krajiny a parkové úpravy. ES SVŠT, Bratislava, 159s.
KOLEKTÍV: Krajinná architektúra a krajinné plánovanie v perspektíve. Editori: Kristiánová, K., Stankoci, I. Zborník recenzovaných príspevkov vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. STU v Bratislave, 2015. ISBN 978-80-227-4443-0.
KRISTIÁNOVÁ, K., PUTROVÁ, E., GÉCOVÁ, K.: Krajinná a parková architektúra. CD Učebné texty – návody na cvičenia pre predmet 1_KPA_AU_Krajinná a parková architektúra v bakalárskom študijnom programe Architektúra a urbanizmus FA STU v Bratislava. STU v Bratislave, SPEKTRUM STU, 2017. ISBN 978-80-227-4754-7
LACHMANOVÁ, Monika: Vývoj a uplatnenie vegetačných prvkov v historickom urbánnom priestore. ALFA, 1/2016, s. 24-37. ISSN 1135-2679.
OTRUBA, I. : Zahradní architektura. Tvorba zahrad a parků. Brno. Era, 2002. ISBN 80-86517-13-6.
PUTROVÁ, E., GÉCOVÁ, K.: Fenomén francúzskej záhrady, vznik, vývoj a súčasné reflexie na príkladoch z Francúzska. ALFA 3 – 4 / 2017, s.30 – 41. ISSN 1135-2679.
PUTROVÁ, E.- GÉCOVÁ, K.: Zeleň v procese výstavby. In: Antal, J. a kol. autorov: Praktická príručka funkčných a technických požiadaviek na výstavbu. Verlag Dashofer, máj 2008, časť 5 - diel 9 , ISSN: 1335 – 8634, 41 s.
PUTROVÁ, E. Mestský park - od vzniku po súčasnosť. In ALFA. Roč.17, č.4 (2012), s.36-41. ISSN 1135-2679.
PUTROVÁ, E. Mestský park, súčasné aspekty tvorby. In ALFA. Roč.20, č.3 (2015), s.20-29. ISSN 1135-2679.
SUPUKA, J. a kol.: Vegetačné štruktúry v sídlach : parky a záhrady. SPU Nitra, 2008, 978-80-552-0067-5.

 
Language of instruction: slovak or english
 
Notes:
 
Courses evaluation:
Assessed students in total: 667

A
B
CD
E
FX
10,3 %17,8 %32,8 %22,5 %
15,6 %
1,0 %
Name of lecturer(s):
Ing. Katarína Gécová, PhD. (examiner, instructor, lecturer) - slovak
Ing. arch. Katarína Kristiánová, PhD. (lecturer) - slovak, english
Ing. arch. Eva Putrová, CSc. (examiner, instructor, lecturer, tutor) - slovak
doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc. (lecturer, person responsible for course) - slovak
 
Last modification:
8. 7. 2020
Supervisor:
doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc. and programme supervisor


Last modification made by Róbert Tichý on 07/08/2020.

Type of output: