12. 12. 2019  4:37 Otília
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 1_KPA_AU - Krajinná a parková architektúra (FA - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 1_KPA_AU
Názov predmetu: Krajinná a parková architektúra
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: architektúra a urbanizmus - bakalársky (povinný), 6. semester
architektúra a urbanizmus - bakalársky (povinný), 6. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
• Splnenie ustanovení študijného poriadku FA STU z hľadiska povinnej účasti na jednotlivých formách výučby.
• Vypracovanie grafického elaborátu cvičení v stanovenom rozsahu a v požadovanej kvalite. Výsledky cvičenia sa do celkového výsledku započítajú pomernou váhou 10%.
• Úspešné vykonanie skúšky. Skúška prebieha kombinovanou formou. Písomná časť (kreslené schémy, detaily, písomné texty) má pomernú váhu 80 %. Ústna časť má váhu 10% z celkového výsledku.
Na získanie kreditov je potrebné splniť primerane všetky podmienky a získať min. 56 % bodov v celkovom súčte započítateľných súčastí. Výsledné hodnotenie je podľa klasifikačnej
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa vedomosti z teoretických a metodologických základov z problematiky krajinno-architektonickej tvorby vo vnútrosídelnej i otvorenej krajine ako východisko tvorivej karajinno-architektonickej činnosti a interakcií architektonickej tvorby s prostredím.
 
Stručná osnova predmetu:
Prednášky:
Úvod do predmetu - historické východiská plánovania, tvorby krajiny a prírodných prvkov v sídle, formy pôsobenia človeka v krajine, základné dimenzie záhradnej a krajinnej tvorby, význam prírodných prvkov v tvorbe prostredia, nástroje tvorivej práce krajinného architekta.
Vývoj záhradnej a krajinnej tvorby - prehľad vývojových období.
Mimosídelná krajina - prírodná a kultúrna krajina, geosystémový a ekosystémový prístup k štúdiu krajiny, typológia krajiny, obraz krajiny.
Historické krajinné štruktúry - druhy historických krajinných štruktúr a ich ochrana.
Problematika tvorby zelene v sídle - funkčné druhy zelene v sídle, sústava zelene v sídle, generel zelene ako nástroj evidencie, ochrany a východisko tvorby systému zelene v sídle.
Prírodné prvky ako nástroje krajinnej architektúry.
Architektonické prvky ako nástroje krajinnej architektúry.
Park ako špecifický problém sídelnej zelene.
Funkčné areály vnútrosídelnej zelene - vnútroblok, školské areály, detské inriská, špecifické areály.
Líniové prvky v systéme vegetácie sídla - ulica, nábrežie.
Solitérne prvky v systéme vegetácie sídla - objekt a vegetácia.


Cvičenia : Témy zadaní: 1.-2.Grafická esej, 2.-4.Architektúra a zeleň, 5.-7.Park, 8.-12.Vnútroblok, 13.Zápočet.

Rozsah cvičenia : grafický výstup 9 - 10 A3 formátov
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
KLEMENTOVÁ, E.: Krajinná ekológia. STU SvF, Bratislava, 2005.
KODOŇ, M. - GÁL, P.: Parkové a sadové úpravy. Tvorba krajiny a parkové úpravy. ES SVŠT, Bratislava, 159s.
LEŠINSKÁ, Ľ.: Sústava zelene v sídle. In: časopis STAVBA - mesačník pre stavby a architektúru, roč. IV., č. 1/2001.
PUTROVÁ, E.- GÉCOVÁ, K.: Zeleň v procese výstavby. In: Antal, J. a kol. autorov: Praktická príručka funkčných a technických požiadaviek na výstavbu. Verlag Dashofer, máj 2008, časť 5 - diel 9 , ISSN: 1335 – 8634, 41 s.
PUTROVÁ, E.: Moderné parky Paríža. In: časopis STAVBA - mesačník pre stavby architektúru, ročník V. č.4, 2002.
SUPUKA, J.: Nástroje a prostriedky tvorby krajiny s dôrazom na vegetačné formácie. In: Krajina, človek, kultúra. Zborník referátov z II. Celoslovenskej konferencie s medzin. účasťou. Banská Bystrica 2.-3. jún 1997, s.29 - 32.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 557

ABCDEFX
9,7 %19,0 %32,9 %19,4 %18,0 %1,0 %
Vyučujúci: Ing. Katarína Gécová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Katarína Kristiánová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. arch. Eva Putrová, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc. (prednášajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 30. 4. 2019
Schválil: doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 30. 04. 2019.

Typ výstupu: