9. 12. 2019  1:19 Izabela
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 1_URB2_AU - Urbanizmus II (FA - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 1_URB2_AU
Názov predmetu: Urbanizmus II
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: architektúra a urbanizmus - bakalársky (povinný), 6. semester
architektúra a urbanizmus - bakalársky (povinný), 6. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: úspešne absolvované Urbanizmus I (1_URB1_AU)
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Pre priebežné hodnotenie sa v priebehu semestra spracováva samostatná semestrálna práca. Študent spracuje za semester v rámci cvičení zadanie v rozsahu 10 A3, absolvuje priebežnú kontrolu formou 12-tich konzultácií na cvičeniach podľa rozvrhu. Každé zadanie je hodnotené osobitne. Na výslednom hodnotení sa podieľa: miera započítania za absolvované a vyhodnotené cvičenie v objeme 40 %, absolvovanie písomnej formy skúšky s mierou započítania 60 %.
 
Výsledky vzdelávania:
Predmet má objasniť základné princípy skladobnej štrukturácie sídiel ako celkov, s ohľadom na ich vývojovú podstatu a tiež predpoklady a možnosti utvárania, dotvárania a pretvárania štruktúry sídiel. Približuje problematiku funkčnej, prevádzkovej, priestorovej a hmotovej skladby sídelných útvarov (mesta a dediny) a pojednáva o ich konkrétnych štruktúrach, pôdorysných osnovách a priestorových prejavoch. Vysvetľuje skladobnosť urbanistických štruktúr. Objasňuje princípy urbanity a identity sídiel. Pojednáva o pôsobení rôznych vplyvov rozvojových determinantov a aspektov, ale aj o premenách a perspektívach urbanistických štruktúr.
Cvičenie : predstavuje rozborový a analytický elaborát týkajúci sa konkrétneho vybraného sídla. Študent overuje na danom mesta jednotlivé odprednášané teoretické okruhy a transformuje ich do reálneho rámca vybraného sídla. Vyhodnocuje celkový rozvoj daného sídla a sumarizuje limity, problémy a potenciály pre ďalší rozvoj jeho urbanistickej štruktúry.
 
Stručná osnova predmetu:
Predmet poskytuje teoretický výklad základných okruhov problematiky tvorby a koncepcie sídiel ako urbanizovaného a urbánneho prostredia miest a dedín. Objasňuje základné princípy skladobnej štruktúry sídiel s ohľadom na ich vývojovú podstatu, premeny a rozvojové predpoklady. Pojednáva o pôdorysných osnovách miest z hľadiska typologického a o hmotovo-priestorových prejavoch z hľadiska kompozičného. Objasňuje princípy urbanity a identity sídiel. Pojednáva o pôsobení rôznych vplyvov a determninantov na rozvoj urbanistických štruktúr. Predmet podáva výklad o funkčno-prevádzkovej podstate a jej premenách v kontexte s ich hmotovo-priestorovou podstatou. Kladie dôraz na vytváranie obrazov mesta a význam percepcie z hľadiska tvorby vonkajších a vnútorných obrazov.


 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
HRUŠKA, E. K tvorbe urbanistického prostredia. Bratislava : Šport, 1985. 129 s.

Odporúčaná:
Alexy,T.: Rekonštrukcia sídiel, FA STU, 1990
Halík, P, Kratochvíl, P, Nový, P: Architektura a mesto, Academia vied Praha, 1998
Hruška, E: Stavba miest, SAV Bratislava, 1972
kol.VÚVA Brno: Zásady a pravidlá UP, časť2. a časť3. ,1986
Lynch, K.: Obraz mesta, Praha 2004
Marhold , K.: Urbanistická typologia II., ČVUT, 1996
Petríková, D, Finka, M: Trajektória územného rozvoja, FA STU Bratislava, 2006
Trnkus, F: Urbanistická kompozícia, FA STU, 2000

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 552

ABCDEFX
35,9 %26,6 %26,6 %7,6 %3,3 %0 %
Vyučujúci: Ing. arch. Miloš Diežka (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. arch. Karol Görner, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. arch. Viktor Kasala (cvičiaci, skúšajúci)
prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD. (prednášajúci)
doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 30. 4. 2019
Schválil: doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 30. 04. 2019.

Typ výstupu: