15. 12. 2019  18:47 Ivica
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 1_FOTD_D - Fotografický dizajn (FA - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 1_FOTD_D
Názov predmetu: Fotografický dizajn
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie3 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: dizajn - bakalársky (výberový), 4. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Podmienkou absolvovania predmetu je účasť na prednáškach, praktických cvičeniach vo fotoateliéri a spracovanie zadaných úloh. Kontroly prebiehajú priebežne počas celého semestra. Hodnotí sa aktivita, porozumenie problematike, kvalita odovzdaných zadaní a vedomostný posun.
Povolené sú najviac 3 ospravedlnené neprítomnosti, ktoré je potrebné si nahradiť v dohodnutom termíne s pedagógom.
Všetky spracované úlohy sa odovzdávajú upravené „priebežne“ v elektronickej podobe počas celého semestra. Hotové vybrané fotografie zhotovené vo fotolaboratóriu (s vloženým vlastným logom) a plagát sa odovzdajú v dohodnutej veľkosti najneskôr do začiatku obhajob ateliérových prác osobne.
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je využitie základov fotografie a praktické zoznámenie s digitálnym fotografickým procesom, zvládnutie jeho myšlienky, obsahu, formy a následnej postprodukcie v rámci produktovej fotografie.
Študenti pracujú s digitálnym fotoaparátom a fotografickým zariadením vo fotoštúdiu a získajú základné vedomosti potrebné k fotografickej propagácii svojich dizajnérskych prác a modelov pomocou tvorivých cvičení.
Osvoja si princípy kompozície obrazu vo fotografickým žánroch: portrét, apropriácia, produkt (z rôznych na fotenie komplikovaných materiálov), zátišie, backstage fotografia, manipulovaná fotografia, kreslenie svetlom, dokument, dokumentácia pracovného postupu pri tvorbe modelu a vytvoria vhodnú aplikáciu fotografie v grafickom dizajne.
Študenti pracujú na zadaniach vo fotoštúdiu s pomocou dostupnej fototechniky a priebežne odovzdávajú „upravené“ elektronické série fotografií (3-5ks) na témy: skupinový portrét, portrét, apropriácia, produktová fotografia: vlastného modelu, kovu, skla, makro snímka, zátišie: s ovocím, kvetmi apod. Ďalšími možnými témami sú dokument, kreslenie svetlom v ateliéri alebo exteriéri alebo téma zadaná v predmete Grafický dizajn.
Hlavné zadanie pozostáva z vytvorenia apropriácie na základe vybranej maľby z dejín umenia, na ktorú si donesú študenti rekvizity a za prípadné modely zvolia na požiadanie svojich kolegov. Túto fotografiu apropriácie následne využijú v grafickom dizajne prípadne fotomontáži na plagáte 50x75cm s použitím loga a vymysleného sloganu.
Cieľom predmetu je pravidelne pracovať v ateliéry, prijímať vedomosti, zručnosti a praktizovať ich v kolektíve, reflektovať vlastné individuálne výsledky a získané vedomosti z predmetu využiť v produktovej fotografii vlastných školských projektov.
Súčasťou predmetu je návšteva fotografickej výstavy s napísaním krátkej recenzie, exkurzia vo fotolaboratóriu, prípadne tlačiarni pre Fine art print.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Úvodná hodina, zoznámenie s fotoateliérom, jeho technickými možnosťami a priebehom prednášok a cvičení. Slideshow z predchádzajúcich výsledkov predmetu.
2. Prednáška portrétnej (historickej a slovenskej) fotografie a ukážky svietenia portrétu. Praktická úloha využitie základných nastavení (clony, času, ISO) pri fotení v ateliéry v rámci fotenia skupinového portrétu, portrétu spolužiaka a fotenie backstage fotografie a zároveň.
3. Prednáška o spracovaní digitálneho fotografického obrazu spojená s úpravou doterajších surových fotografií v Camera Raw.
4. Prednáška (spojená s filmom o Annie Leibovitz) a následná úloha o hlavnom zadaní: Apropriácie.
5. Cvičenie na fotenie voľného sureálneho zátišia s ovocím, kvetmi prípadne študent pracuje na fotovizuále k téme s grafického dizajnu.
6. Prednáška o svietení produktov a cvičenia venované produktovej fotografii podľa materiálov (vlastný model, kov, sklo, makro).
7. Ukážky z témy piva (foto a plagáty), polep-nepolep a príprava na spracovanie hlavného zadania do plagátu s logom a sloganom.

Všetky zadané úlohy študent odovzdáva elektronicky priebežne počas celého semestra v podobe: priezvisko_meno_uloha_01.jpg, ... _02.jpg atď. a hotové fotografie a plagát do začiatku obhajob. Zúčastní sa adjustáže prípadne inštalácie fotografií na určenom mieste s menovkami, ktorá poslúži ako prezentácia predmetu pri hodnotení a nasledujúcej Noci architektúry.

Zmena programu vyhradená.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
LÉVY, M. Born in1842. History of Advertising. Paris: Mundocom, 2006. 336 s.

Odporúčaná:
Jindra, Jan: Reklamní a produktová fotografie, Kreativní techniky a neobvyklé postupy, Vydavateľstvo Computer Press, 2011
Pohribný, Jan: Kreativní barva ve fotografii, Vydavateľstvo Zoner Press, 2016
Pohribný, Jan: Kreativní světlo ve fotografii, Vydavateľstvo Zoner Press, 2011

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 100

ABCDEFX
62,0 %30,0 %6,0 %2,0 %0 %0 %
Vyučujúci: Mgr. art. Monika Stacho, ArtD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 30. 4. 2019
Schválil: Mgr. art. Monika Stacho, ArtD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 30. 04. 2019.

Typ výstupu: