20. 1. 2020  16:25 Dalibor
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 1_DED1_D - Dejiny dizajnu I (FA - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 1_DED1_D
Názov predmetu: Dejiny dizajnu I
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 2
 
Odporúčaný semester/trimester: dizajn - bakalársky (povinný), 4. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Záverečná písomná skúška z okruhu prednášok a základnej literatúry.
Na skúške študent získa hodnotenie A ak dosiahne 92-100 bodov, hodnotenie B
ak dosiahne 83-91 bodov, hodnotenie C ak dosiahne 74-82 bodov, hodnotenie
D ak dosiahne 65-73 bodov, hodnotenie E ak dosiahne 56-64 bodov a
hodnotenie FX ak dosiahne 0-55 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je prehĺbenie poznatkov o dizajne ako odbore kultúrnej histórie. Študent si osvojí názory na teóriu dizajnu a designu a pojmové uchopenie ich definícií, dokáže odlišovať aspekty narastajúceho rozsahu významov pojmu dizajn a inovatívne stránky dizajnérskej činnosti. Získa vedomosti z dejín dizajnu od prehistórie po koniec 19. storočia, ktoré mu umožnia identifikovať širšie súvislosti novovznikajúcich dizajnérskych javov a tendencií.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Teória designu a dizajnu – zmysel dizajnu a jeho modely. Pojmové uchopenie dizajnu. 2. Antické remeslo. Umelecké remeslo stredoveku a raného novoveku. 3. Anonymný a ranoindustriálny dizajn, hospodárske premeny a nové techniky v dizajne. 4. Múzeum dopravy v Bratislave, exkurzia. 5. Zrod profesie dizajnéra, racionálna funkčnosť mechanizovanej výroby. 6.Umelecko-remeselný artefakt a jeho expozícia. Múzeum a galéria v kontexte s dizajnom. 7. Priemyselná expanzia a historizmus, svetové výstavy - míľniky priemyselného vývoja. 8. Z dielne do továrne, firma Thonet. 9. Dizajn v baroku, barok v dizajne. 10. Dedičstvo reformného hnutia umeleckých remesiel, participácia úžitkovej tvorby na sociálnych reformách. 11. Na prahu 20. storočia, secesné tvarovanie a Gesamtkunstwerk, univerzálnosť slohu a hľadanie národného štýlu. 12. Ženy v dizajne, medzivojnové roky a súčasnosť. 13. Automobilový dizajn. História a súčasnosť
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
PEKÁROVÁ, A. -- KOLESÁR, Z. K dejinám dizajnu na Slovensku. Bratislava : Slovenské centrum dizajnu, 2013. 358 strany. ISBN 978-80-970173-6-1.

Odporúčaná:
Bhaskaranová, L: Podoby moderného designu. Slovart 2007
Hauffe, T.: Design. Computer Press, Brno 2004
Kolesár, Z.: Kapitoly z dejín dizajnu. Slovenské centrum dizajnu, 1998 (2011)
Sparkeová, P.: Století designu. Slovart 1999

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 154

ABCDEFX
40,3 %18,8 %24,7 %13,6 %2,6 %0 %
Vyučujúci: Mgr. art. Martin Baláž, ArtD. (prednášajúci) - slovenský jazyk
doc. PhDr. Jarmila Bencová, PhD. (prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Mgr. Danica Šoltésová, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 30. 4. 2019
Schválil: Mgr. Danica Šoltésová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 30. 04. 2019.

Typ výstupu: