19. 1. 2020  14:59 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 1_FAR_D - Farba (FA - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 1_FAR_D
Názov predmetu: Farba
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 2
 
Odporúčaný semester/trimester: dizajn - bakalársky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra sa budú priebežne vyhodnocovať zadania, ktoré sú súčasťou poznávacieho procesu a úzko sa viažu na prednášky. Študent, ktorý spracoval všetky zadania a splnil ich kritériá, aktívne preukázal nadobudnuté praktické schopnosti počas seminárov môže pristúpiť k záverečnému otestovaniu vedomostí. Pri hodnotení tvoria zadania a aktivita na seminároch 80 percent celkového výsledku, výsledok testu zvyšných 20 percent.
 
Výsledky vzdelávania:
• Cieľom predmetu je dať študentom základy náuky o farbe s dôrazom predovšetkým na vizuálnu výchovu, na zvýšenie ich schopností v oblasti farebného videnia, vnímania a komunikácie. Cvičeniami sa sleduje, aby študenti po absolvovaní semestra výuky boli zorientovaní v základoch systematiky farieb, vedeli profesionálne o farbe komunikovať, farby zhotovovať miešaním a analyzovať jednoduché vzťahy medzi farbami, využívať ich významové a estetické prejavy.
• Študenti spoznajú a uvedomia si účinky farieb ako integrálnej súčasti vizuálnych vnemov, ich vplyv na vyznenie riešenia, marketing, ako aj význam poznania trendov a súvislostí a budú vedení k pokusom o uvedomelé a cielené ovplyvňovanie farebného vzhľadu, ako aj odskúšaniu si týchto účinkov na modelových situáciách.
 
Stručná osnova predmetu:
- pojem farby, jej úloha; charakteristiky farieb; terminológia
- farebné videnie a vnímanie
- odborná interdisciplinárna komunikácia o farbe, špecifikácia a meranie farieb
- súčasné teórie, vzťahy medzi farbami; kompozičné princípy
- účinky a spolupôsobenie farieb,
- estetická teória farieb, harmonické princípy
- preferencie a trendy farebnosti
- koloristické analýzy, koncepčný proces návrhu farebnosti predmetu / výrobku - kritériá a princípy
- precvičovanie citlivosti zraku pri rozlišovaní farieb, ich charakteristík ako aj zručnosti v miešaní farieb podľa vopred stanoveného zámeru, cielený výber farieb v nadväznosti na funkčné, estetické a kompozičné princípy; aplikačné zadania.

 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
URLANDOVA, A. Encyklopaedia Beliana, IV. zväzok, heslo Farba. Bratislava. Bratislava: Encyklopedický ústav SAV, 2005. 698 s. ISBN 80-224-0847-6.
ARC Laboratory Handbook Vol.5: Conservation of architectural heritage, historic structures and materials. Rome : ICCROM, 2008. ISBN 92-9077-157-7.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 187

ABCDEFX
36,4 %40,6 %14,4 %6,4 %2,2 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. arch. Andrea Urlandová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 30. 4. 2019
Schválil: doc. Ing. arch. Andrea Urlandová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 30. 04. 2019.

Typ výstupu: