19. 1. 2020  15:14 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 2_FAR_AU - Farba - princípy navrhovania (FA - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 2_FAR_AU
Názov predmetu: Farba - princípy navrhovania
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: architektúra - inžiniersky (výberový), 2. semester
architektúra - inžiniersky (výberový), 2. semester
urbanizmus - inžiniersky (výberový), 2. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra sa budú priebežne vyhodnocovať zadania, ktoré sú súčasťou poznávacieho procesu, senzibilizácie videnia a vnímania a úzko sa viažu na prednášky. Študent, ktorý spracoval všetky zadania a splnil ich kritériá, aktívne preukázal nadobudnuté praktické schopnosti počas seminárov môže pristúpiť ku skúške. Pri hodnotení zadania a aktivita na seminároch tvoria 80 percent celkového výsledku, výsledok skúšky zvyšných 20 percent.
 
Výsledky vzdelávania:
Predmet je zameraný na oboznámenie študentov s princípmi formulovania farebného riešenia. Cieľom je, aby študenti
• získali prehľad o súčasných poznatkoch náuky o farbe, farebnom videní, vnímaní, ako aj o trendoch, najmä zo špecifických oblastí aplikácie príslušných metód a postupov pre diferencované druhy priestorov.
• porozumeli a lepšie si uvedomili význam a účinky farieb, možnosti ich použitia cez osvojenie si systematiky farieb
• ovládali a dokázali aktívne využívať štandardizované systémy farieb
• vedeli analyzovať prostredie z hľadiska farebnosti, komunikovať o farbe na exaktnej úrovni
• vedeli koncepčne s farbou pracovať.
 
Stručná osnova predmetu:
- Pojem farby, relevantná terminológia.
- Farebné videnie a vnímanie.
- Odborná interdisciplinárna komunikácia o farbe, špecifikácia a meranie farieb.
- Súčasné štandardizované systémy farieb.
- Účinky a spolupôsobenie farieb, estetická teória farieb, harmonické princípy.
- Súčasné teórie, vzťahy medzi farbami. Kompozičné princípy.
- Farba ako integrálna súčasť tvorčieho a projekčného procesu. Prístupy a zásady riešenia farebnosti priestorov, objektov a ich súborov.
- Koloristické analýzy a metodiky navrhovania.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
URLANDOVÁ, A. Encyklopaedia Beliana, IV. zväzok, heslo Farba. Bratislava: Encyklopedický ústav SAV, 2005. 698 s. ISBN 80-224-0847-6.
URLANDOVA, A. ARC Laboratory Handbook , Vol.5.  [online]. 2008. URL: http://ICCROM.
URLANDOVÁ, A. Farba a architektonické/urbanistické navrhovanie 4.1 Problémový rámec - farba a architektonická a urbanistická tvorba. In Praktická príručka funkčných a technických požiadaviek na výstavbu. s. 4.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 47

ABCDEFX
51,1 %34,0 %10,6 %4,3 %0 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. arch. Andrea Urlandová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 30. 4. 2019
Schválil: doc. Ing. arch. Andrea Urlandová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 30. 04. 2019.

Typ výstupu: