1. 4. 2020  4:16 Hugo
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 1_ASU2_AU - Ateliérový seminár II - U (FA - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 1_ASU2_AU
Názov predmetu: Ateliérový seminár II - U
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
seminár2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 2
 
Odporúčaný semester/trimester: architektúra a urbanizmus - bakalársky (povinne voliteľný), 8. semester
architektúra a urbanizmus - bakalársky (povinne voliteľný), 8. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Spracovanie textovej a grafickej časti na A3 formáte a CD ako teoretickej prípravy k téme zadania záverečnej bakalárskej práce. Súčasťou práce je povinná prezentácia rozpracovanosti resp. workshop, ktorých hodnota sa na výslednom hodnotení premietna podielom 20%.
 
Výsledky vzdelávania:
Vo väzbe na zadanie záverečnej práce študent nadobúda prehľad a poznatky z riešení vecne príbuzných domácich a zahraničných realizácií a ich architektonicko urbanistických východísk, typológie exteriérových stavieb a špecifík ich komplexného navrhovania ako aj navrhovania architektonických a konštrukčných detailov.
 
Stručná osnova predmetu:
A) teoretické uvedenie zadania, prehĺbenie typologického poznania zadaného urbánneho priestoru a jeho možných premien, príprava paralelných príkladov riešenia zadaného priestoru z domácich i zo zahraničných zdrojov
B) prezentácia príkladov riešenia podobných priestorov na seminári
C) prehĺbenie témy do zvoleného a konzultovaného podtitulu
D) workshop nad skicami vízií riešeného priestoru
D) workshop nad alternáciami návrhu modelov daného areálu
E) odovzdanie elaborátu, hodnotenie
Osnova práce:
1. charakteristika lokality
2. príklady domácich a zahraničných riešení
3. širšie vzťahy v zadaní a ich urbánny význam
4. výberový tematický okruh
5. idea-vízia vo vlastnom riešení
6. Záver, literatúra
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
CARMONA, M. – TIESDELL, S. – HEATH, T.: Public Places, Urban Spaces; The Dimensions of Urban Design. Routledge, New York 2003, ISBN-13: 978-1-856-17827-3

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 67

ABCDEFX
67,2 %23,9 %6,0 %0 %2,9 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. arch. Silvia Bašová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Katarína Fejo, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Katarína Gécová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Karol Görner, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. arch. Tomáš Hanáček, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. arch. Viera Joklová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Katarína Kristiánová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. arch. Eva Putrová, CSc. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Katarína Smatanová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 30. 4. 2019
Schválil: doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 30. 04. 2019.

Typ výstupu: