4. 8. 2020  13:31 Dominik, Dominika, pamätný deň - Deň Matice slovenskej
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 2_UEK_U - Urbanistická ekonómia (FA - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Fakulta architektúry
Kód predmetu:
2_UEK_U
Názov predmetu:
Urbanistická ekonómia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie
1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
4
 
Odporúčaný semester/trimester:
urbanizmus - inžiniersky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Praktická časť hodnotenia : študent v rámci cvičení spracováva zadanie. Hodnotenie kvality jeho spracovania tvorí 25% bodov celkovej klasifikácie predmetu.
Teoretickú časť hodnotenia absolvuje študent formou ústnej skúšky, ktorá je zameraná na predmet zadaní cvičenia a obsahu prednášok. Študent musí vyhovieť v oboch častiach hodnotenia.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa vedomosti zo základných ekonomických zákonitostí pôsobenia ekonomických a trhových mechanizmov v území vo všetkých urbanistických dimenziách s dôrazom na úroveň sídla a zóny až po pozemok a objekt. Študent nadobúda vedomosti o ekonomických súvislostiach a efektivite využitia územia, ktoré môže uplatniť v urbanistickej tvorbe. Predmet postihuje základné informácie o ekonomike územného rozvoja nevyhnutné pre budúcich architektov a urbanistov. Súčasťou predmetu je aj stanovenie ceny územnoplánovacej dokumentácie pre výkon povolania.
 
Stručná osnova predmetu:
1 Význam UE v rámci ÚP a životného prostredia
2-3 Trh pozemkov a nehnuteľností a vývoj cien pozemkov a nehnuteľností
4 Teórie priestorovej organizácie miest
5-6 Vplyv trhu na rozmiestňovanie aktivít (funkcií) v urbanizovanom území
7-10 Vplyv ekonómie na priestorové a funkčné využitie územia. Kritéria ekonomickej efektívnosti využitia územia
11-12 Začlenenie ekonomických prác do procesu ÚP.
Cvičenia:
1. Kvantifikácia využitia územia na úrovni zóny a sídla.
2. Feasibility study.
3. Výpočet ceny spracovania územno-plánovacej dokumentácie.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
VITKOVÁ, Ľ. Urbanistická ekonómia; ako faktor územného rozvoja. Bratislava: STU Bratislava, 2001. 123 s. ISBN 80-227-1588-3.
VITKOVÁ, Ľ. Kvantitatívne parametre urbanistických štruktúr. Bratislava: ROAD, 2008. 113 s. ISBN 978-80-88999-35-5.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 40

A
B
C
DE
FX
80,0 %
12,5 %
5,0 %
0 %2,5 %
0 %
Vyučujúci: Ing. arch. Katarína Smatanová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 30. 4. 2019
Schválil:
doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 30. 04. 2019.

Typ výstupu: