31. 10. 2020  21:01 Aurélia, pamätný deň - Deň reformácie
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 1_BP_AU - Bakalárska práca (FAD - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
1_BP_AU
Názov predmetu: Bakalárska práca
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
ateliérová tvorba
14 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
20
 
Odporúčaný semester/trimester:
architektúra a urbanizmus - bakalársky (povinný), 8. semester
architektúra a urbanizmus - bakalársky (povinný), 8. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Aktívna účasť na ateliéroch podľa časového harmonogramu a stanoveného počtu konzultácií, absolvovanie konzultácií z profesií, absolvovanie 2 kontrol rozpracovanosti.
Nedostatočné výsledky na 2. kontrole rozpracovanosti sú dôvodom na neúspešne absolvovanie predmetu.
Kredity sa udelia po úspešnej obhajobe práce pred štátnicovou komisiou.
 
Výsledky vzdelávania:
V záverečnej bakalárskej práci študent preukáže schopnosti syntetizácie doterajších teoretických a praktických poznatkov z oblasti typologických, výtvarných a technických disciplín s dôrazom na koordinačnú činnosť v procese tvorby architektonického diela na úrovni projektu pre územné a stavebné konanie. Výstupom projektu je architektonicko-stavebné riešenie s preukázaním schopnosti riešenia technických aspektov pri navrhovaní budovy (statiky nosných konštrukcií a ich prvkov, techniky vnútorného prostredia budov, zvládnutie koncepčného návrhu energetickej náročností objektu, požiarnej bezpečnosti a pod.), preukázanie schopnosti riešenia koncepcie detailov zadaného priestoru ako aj schopnosti koordinačnej činností medzi tvorcom architektonického diela a odbornými profesiami v projektovom procese v úrovni projektu pre stavebné konanie.
 
Stručná osnova predmetu:
Analytická časť : študent na základe zadaných podkladov a vlastného doplňujúceho prieskumu definuje východiská a podmienky návrhu formou vyhodnocovania limitujúcich faktorov lokality. Súčasne zachytáva formou vlastnej doplnkovej dokumentácie kontext prostredia. Súčasťou analýz je aj definovanie typologických, prevádzkových, kompozičných a technických determinantov pre zadanú úlohu vyplývajúcich zo širších územných väzieb.
Návrhová časť : študent prechádza cez fázu variantného konceptu dispozično-prevádzkového a konštrukčného riešenia, vyhodnotenie variant až po výsledný architektonický koncept. Návrh je v 1. etape spracovaný vo forme komplexnej architektonickej štúdie (projekt pre ÚR) a v 2. etape vo forme projektu stavby pre stavebné konanie s koordinačným situačným riešením prípojok inžinierskych sietí. Súčasťou riešenia je prehlbujúca časť realizačnej dokumentácie stavby a vybraných architektonicko - konštrukčných detailov (zadaného priestoru).
Obsahové súčasti bakalárskej práce : podľa špecifikácie zadania AAN VIII., (texty, výkresy, tabuľky, podrobnosti, model).
Odporúčané prílohy – fotografie, kresby, škice z riešenia a postupu vývoja konceptu.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
NEUFERT, E. Navrhování staveb: Příručka pro stavební odborníky,stavebníky,vyučující i studenty. Praha : Consultinvest, 2000. 618 s. ISBN 80-901486-6-6.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Vyučujúcimi v tomto predmete sú všetci vedúci záverečných prác, preto sa jednotlivo neuvádzajú. Zodpovedný za predmet je garant študijného programu.
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 520

A
B
CD
E
FX
21,9 %31,0 %
31,3 %
9,8 %4,6 %
1,4 %
Vyučujúci:
 
Dátum poslednej zmeny:
30. 4. 2019
Schválil:
prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 30. 04. 2019.

Typ výstupu: