19. 1. 2020  14:10 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 1_SSK_AU - Štátna skúška (FA - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 1_SSK_AU
Názov predmetu: Štátna skúška
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: architektúra a urbanizmus - bakalársky (povinný), 8. semester
architektúra a urbanizmus - bakalársky (povinný), 8. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Štátnou skúškou sa overujú komplexné teoretické znalosti študenta v kombinácii s praktickou aplikáciou na konkrétnych témach podľa charakteru jednotlivých súčastí štátnej skúšky. Vykonanie štátnej skúšky (alebo štátnych skúšok) je jednou z podmienok na úspešné absolvovanie študijného programu prvého stupňa.
Štátnou skúškou v študijnom programe prvého stupňa sa overuje syntéza vedomostí najmä z nosných tém jadra znalostí študijného odboru. Súčasne sa overujú aj ďalšie schopnosti a zručnosti získané parciálnym štúdiom jednotlivých predmetov. Podmienkou postupu na vyšší stupeň štúdia je úspešné absolvovanie štátnej skúšky.
Celkový výsledok štátnej skúšky sa vypočíta ako aritmetický priemer výsledkov jednotlivých súčastí a prebieha podľa čl. 19 bod 10 a 11 Študijného poriadku STU.
 
Výsledky vzdelávania:
Výsledkom vzdelávania je preukázanie a potvrdenie teoretických vedomosti, znalostí a schopnosti študenta v oblasti v oblasti architektúry a urbanizmu nadobudnuté štúdiom študijného programu. Pred štátnicovou komisiou musí prezentovať schopnosť viesť odbornú diskusiu na témy, kde sa overujú aj ďalšie schopnosti a zručnosti získané parciálnym štúdiom jednotlivých predmetov.
 
Stručná osnova predmetu:
Štátna skúška v teoretickej rovine je zameraná na:
• overenie vedomostí pre architektonické a urbanistické navrhovanie
• overenie vedomostí z oblasti konštrukčno-technických disciplín pre architektonické projektovanie stavieb
• overenie vedomostí z oblasti dejín architektúry a urbanizmu.

Doplnkom štátnej skúšky je dokladovanie ateliérových prác 1. stupňa štúdia súborným portfóliom, ktoré dokumentuje vývoj študenta v štúdiu nosného okruhu štúdia študijného programu.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
NEUFERT, E. Navrhování staveb: Příručka pro stavební odborníky,stavebníky,vyučující i studenty. Praha : Consultinvest, 2000. 618 s. ISBN 80-901486-6-6.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Štátna skúška sa vykonáva pred skúšobnou komisiou. Vyučujúcimi v tomto predmete sú členovia skúšobných komisií. Zodpovedný za predmet je garant študijného programu.
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 435

ABCDEFX
14,0 %32,4 %31,3 %19,5 %2,8 %0 %
Vyučujúci:
 
Dátum poslednej zmeny: 30. 4. 2019
Schválil: prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 30. 04. 2019.

Typ výstupu: