15. 11. 2019  16:33 Leopold
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 2_AT2_D - Ateliér II (FA - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 2_AT2_D
Názov predmetu: Ateliér II
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
ateliérová tvorba9 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 15
 
Odporúčaný semester/trimester: dizajn - inžiniersky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: súbežne zapísané Ateliér I (2_AT1_D) alebo úspešne absolvované Ateliér I (2_AT1_D) alebo úspešne absolvované Ateliér II - dizajn výrobkov (52621_5I) alebo úspešne absolvované Ateliér II - interiérový dizajn (52276_5I)
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Kontrola rozpracovanosti 8.týždni.
 
Výsledky vzdelávania:
Ateliérová výuka v tomto predmete je zameraná na zvýraznenie prepojenia priemyselnej estetiky s technickými aspektmi dizajnérskeho diela.Akcent sa taktiež kladie na zvládnutie komplexného stvárnenia zadanej témy s dôrazom na pôsobenie farby a tvaru v kontexte celkového vyznenia dizajnérskeho produktu. Taktiež sa kladie zvýšená pozornosť na ekologické a inovatívne aspekty v dizajnérskej tvorbe.
 
Stručná osnova predmetu:
1.týždeň:Zadanie tém
2.týždeň:Výber ateliérovej témy
3. - 7.týždeň:práca na vybranej téme
8.týždeň:kontrola rozpracovanosti
9.-13.týždeň:práca na záverečnej podobe semestrálneho projektu
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
FAIRS, M. Design 21. století: Nové ikony designu,od masového trhu k avantgardě. Praha : Slovart, 2007. 463 s. ISBN 978-80-7209-970-2.
SPARKEOVÁ, P. Století designu. Praha: Slovart, 1998. 100 s.
SPARKEOVÁ, P. -- SOLPEROVÁ, J. Století designu: Průkopníci designu 20. století. Praha : Slovart, 1999. 212 s. ISBN 80-7209-142-5.

Odporúčaná:
] Fiell, Ch. - Fiell, P.: Industrial Design A-Z, Taschen, 2006, ISBN: 3822850578

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 125

ABCDEFX
28,0 %44,8 %18,4 %6,4 %2,4 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. arch. Peter Daniel, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Michal Hronský, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. akad. soch. Peter Humaj (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Silvia Husárová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Dušan Kočlík, ArtD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Veronika Kotradyová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Silvia Kránerová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Katarína Morávková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Tomáš Nagy, ArtD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Peter Olah, ArtD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. akad. soch. Peter Paliatka (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. arch. Ivan Petelen, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Igor Salcer, ArtD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Mgr. art. Mária Šimková, ArtD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Jana Vinárčiková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. akad. soch. Miroslav Zvonek, ArtD. (cvičiaci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 30. 4. 2019
Schválil: doc. akad. soch. Miroslav Zvonek, ArtD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 30. 04. 2019.

Typ výstupu: