7. 12. 2019  0:21 Ambróz
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 2_ATS2_D - Ateliérový seminár II (FA - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 2_ATS2_D
Názov predmetu: Ateliérový seminár II
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
seminár3 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: dizajn - inžiniersky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra sú konzultované:
- Aktivita počas seminárov – komunikácia na výzvy prednášajúceho, viditeľný pokrok študenta pri príprave na hlavný ateliér
- Účasť minimálne na 10 seminároch
Odovzdané eseje a aktivita počas diskusií je podmienkou pre získanie klasifikovaného zápočtu.
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je získanie vedomostí, ktoré študent použije počas metodickej práce pri príprave a realizácií konkrétnej úlohy v dizajnérskej profesii. Seminár je rozšírením aktivít a súčasne podporou pre prácu študenta počas ateliérovej tvorby. Seminár dáva priestor pre získanie doplňujúcich teoretických informácií, rozšíruje pohľadu na problematiku dizajnu formou brainstormingu s profesnými špecialistami ale aj spolužiakmi ako potencionálnymi užívateľmi dizajnérskeho diela . Dôležitou súčasťou práce je schopnosť diskutovať o diele, ktoré vzniká počas ateliérovej tvorby.
 
Stručná osnova predmetu:
- Získavanie a spracovanie údajov, ktoré budú využívané pri riešení ateliérového zadania. Príprava
na konzultácie s profesijnými špecialistami (najmä zo spoločenskovedných a technických
odborov);
- Stratégie rešeršovania, analýz a spracovanie údajov;
- Získavanie nových tvorivých podnetov z diskusií na semináre, otváranie myslenia pre komplexné
riešenie ateliérového zadania;
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
PETRÁNSKY, Ľ. Teória a metodológia dizajnu. Zvolen: Technická univerzita Zvolen, 1994. 100 s.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 127

ABCDEFX
55,9 %26,8 %11,0 %5,5 %0,8 %0 %
Vyučujúci: Mgr. art. Martin Baláž, ArtD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Peter Daniel, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
MA. Vanda Gábrišová (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Silvia Husárová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Dušan Kočlík, ArtD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Veronika Kotradyová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Mgr. art. Zuzana Labudová, ArtD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Katarína Morávková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Peter Olah, ArtD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. akad. soch. Peter Paliatka (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Igor Salcer, ArtD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Mgr. art. Mária Šimková, ArtD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Mgr. art. Zuzana Turlíková, ArtD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Jana Vinárčiková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. akad. soch. Miroslav Zvonek, ArtD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 30. 4. 2019
Schválil: doc. akad. soch. Miroslav Zvonek, ArtD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 30. 04. 2019.

Typ výstupu: