17. 11. 2019  11:45 Klaudia, štátny sviatok - Deň boja za slobodu a demokraciu
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 1_PP3D1_D - Počítačová podpora 3D I (FA - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 1_PP3D1_D
Názov predmetu: Počítačová podpora 3D I
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 2
 
Odporúčaný semester/trimester: dizajn - bakalársky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Podmienkou absolvovania predmetu je vypracovanie 2 zadaní:
Zadanie č.1, 5. týž.sem. tvorí max. 40 bodov z celkového hodnotenia:
vymodelovenie jednoduchého objektu (práca s krivkami a plochami)

Zadanie č.2, Odovzdanie záverečného zadania v zápočtovom týždni, tvorí max. 60 bodov z celkového hodnotenia: vymodelovenie stredne zložitého objektu a výstupom vo forme konečnej vizualizácie (práca s objektami a ich vlastnosťami, finálna scéna, renderovanie)
Zadania budú odovzdané vo forme digitálneho výstupu a výtlačku, formát A4 (popis výtlačku: nad dolným okrajom bude umiestnená rozpiska obsahujúca (text v nej minimálna veľkosť textu 11): Názov zadania, meno študenta, meno garanta, meno pedagóga, číslo predmetu, ročník, semester, akademický rok, Ústav Dizajnu, FA STU v Bratislave, logo fakulty)
Na získanie kreditov je potrebné splniť primerane všetky podmienky a získať min. 56 % bodov v celkovom súčte započítateľných súčastí. Výsledné hodnotenie je podľa klasifikačnej stupnice študijného poriadku FA STU.
 
Výsledky vzdelávania:
Zvládnutie základov práce s 3D modelovaním objektov. V programe Rhino 3D (Rhinoceros).
 
Stručná osnova predmetu:
Úvod do problematiky 3D modelovacích systémov
Úvod do programu Rhino 3D:
- Ovládanie a nastavenie prostredia (Súradnicový systém, Rozvrhnutie a používanie pohľadov a režimov zobrazenia, Práca v 3D priestore, Nástrojové tlačítka, Modelovacie pomôcky)
- Modelovanie (body a krivky, Polygony, Krivky)
- Práca s plochami (NURBS plochy, Plochy z kriviek a zo siete kriviek, Plochy z iných plôch, Telesá a spojené plochy)
- Úpravy a editácia kriviek a plôch (výber, selekcia objektov, Spájanie a delenie kriviek)
- Transformácie objektov
- Analýza objektov a ich vlastností
- Práca so súbormi (Import a export, druhy formátov)
- Práca s vrstvami a vlastnosťami
- Renderovanie (materiáli, svetlá, úprava scény, kamery, nastavenie vlastností objektov, nastavenie výstupu a ukladanie do správneho formátu)
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
MCNEEL, R. Rhinoceros.  [online]. 2010. URL: http://www.rhino3d.com/.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 190

ABCDEFX
31,1 %32,1 %23,2 %9,5 %4,1 %0 %
Vyučujúci: Mgr. art. Tibor Antony (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Mgr. art. Martin Baláž, ArtD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Mgr. art. Matej Dubiš, ArtD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Tomáš Nagy, ArtD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Peter Olah, ArtD. (cvičiaci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Mgr. art. Mária Šimková, ArtD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 15. 10. 2019
Schválil: doc. Ing. Peter Olah, ArtD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 15. 10. 2019.

Typ výstupu: