14. 12. 2019  6:47 Branislava, Bronislava
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 1_PP3D3_D - Počítačová podpora 3D III (FA - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 1_PP3D3_D
Názov predmetu: Počítačová podpora 3D III
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 2
 
Odporúčaný semester/trimester: dizajn - bakalársky (povinný), 4. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Podmienkou absolvovania predmetu je vypracovanie 2 zadaní:
Zadanie č.1, 5. týž.sem. tvorí max. 40 bodov z celkového hodnotenia:
vytvorenie krátkej video prezentácie v trvaní 15sekúnd (kompozícia, vrstvy a kľúčové snímky)

Zadanie č.2, Odovzdanie záverečného zadania v zápočtovom týždni, tvorí max. 60 bodov z celkového hodnotenia:
vytvorenie video prezentácie v trvaní 60sekúnd (aplikácia video efektov, práca s textom, vektorom a farbou).
Zadania budú odovzdané vo forme digitálneho video výstupu, formát MPG (MPEG_4 alebo MPEG_2) (popis v závere prezentácie bude obsahovať: Názov zadania, meno študenta, meno garanta, meno pedagóga, číslo predmetu, ročník, semester, akademický rok, Ústav Dizajnu, FA STU v Bratislave, logo fakulty. V prípade použitia hudobného diela uviesť aj autora).
Na získanie kreditov je potrebné splniť primerane všetky podmienky a získať min. 56 % bodov v celkovom súčte započítateľných súčastí. Výsledné hodnotenie je podľa klasifikačnej stupnice študijného poriadku FA STU.
 
Výsledky vzdelávania:
Zvládnutie základov práce s multimediálnym prezentovaním Dizajnérskeho výrobku. V programe Adobe After Effects, Adobe Premiere.
 
Stručná osnova predmetu:
Multimédia a prezentácie:
Úvod do problematiky video grafických systémov
Úvod do programu Affter Effects a Adobe Premiere:
 Ovládanie pracovného prostredia
 Video formáty
 Importovanie záberov
 Práca s vrstvami a vlastnosti
 Práca s náhľadmi
 Animácie a kľúčové snímky (keyframes)
 Kreslenie, vektory a farby
 Text
 Priehľadnosti
 Efekty
 Hudba
 Redering a export
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
Adobe Premiere Pro CS3: Oficiální výukový kurz. Brno : Computer Press, 2008. 424 s. ISBN 978-80-251-2120-7.
BOLANTE, A. Adobe Premiere 6.5: Názorný průvodce. Bratislava : Computer Press, 2003. 516 s. ISBN 80-7226-827-9.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 156

ABCDEFX
50,0 %26,9 %12,8 %5,8 %4,5 %0 %
Vyučujúci: Mgr. art. Martin Baláž, ArtD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Mgr. art. Matej Dubiš, ArtD. (cvičiaci, prednášajúci) - slovenský jazyk
Ing. Tomáš Nagy, ArtD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Peter Olah, ArtD. (cvičiaci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Mgr. art. Mária Šimková, ArtD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 15. 10. 2019
Schválil: doc. Ing. Peter Olah, ArtD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 15. 10. 2019.

Typ výstupu: