17. 11. 2019  19:48 Klaudia, štátny sviatok - Deň boja za slobodu a demokraciu
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 1_ZDIZ2_D - Základy dizajnu II (FA - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 1_ZDIZ2_D
Názov predmetu: Základy dizajnu II
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
ateliérová tvorba6 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 11
 
Odporúčaný semester/trimester: dizajn - bakalársky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: úspešne absolvované Základy dizajnu I (1_ZDIZ1_D)
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Podmienkou absolvovania predmetu je odovzdanie a obhájenie kreatívnych zadaní, ktoré majú podobu plošnú alebo priestorovú. Nevyhnutnou podmienkou pre absolvovanie predmetu je preukázanie praktických zručností pri zhotovovaní (dizajnérskych) modelov a návrhových skíc.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa vedomosti o základných pracovných postupoch dizajnérskej tvorby, ako v plošnej, tak aj v priestorovej podobe, zdokonalí svoje praktické zručnosti, nevyhnutné k vytváraniu dizajnérskeho návrhu. Ide najmä o schopnosť vizuálneho vyjadrenia (ideové a návrhové skice) a priestorového overenia vizuálnych kvalít navrhnutého produktu v podobe reálneho modelu.
 
Stručná osnova predmetu:
1.Rešerš (dotácia 2/2)
 
a.Analýza úlohy
b.Syntéza úlohy

2.Hľadanie, spôsob riešenia úlohy, konzultácia (dotácia 1/1)
3.Návrh konkrétneho riešenia (dotácia 1/1)
4.Praktická realizácia dizajnu (dotácia 3/3)
5.Portfólio realizovanej práce (dotácia 1/1)
6.Prieskum a hodnotenie semestrálnej práce (dotácia 1/1)
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
FIELL, C. -- FIELL, P. Industrial Design A-Z. Koln : Taschen, 2000. 768 s. ISBN 3822863106.

Odporúčaná:
Eissen, K. – Steur, R.: SketchingTheBasics, BIS Publishers, 2011, ISBN: 978-90-6369-253-7
Holder, E.: Designzeichnen: Lehr- und Übungsbuch, KnaurRatgeber, 2003, ISBN: 978-3426669570
O´Donnell, T.: Sketchbook, RockportPublishers, 2009, ISBN: 978-1-59253-521-7
Van den Boom, H.– RomeroTejedor, F.: Design ZurPraxis des Entwerfens, GeorgOlmsVerlag, 2003, ISBN: 3-487-11246-9

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 190

ABCDEFX
6,8 %20,0 %37,9 %23,7 %11,6 %0 %
Vyučujúci: Mgr. art. Marián Králik, ArtD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk
prof. akad. soch. Peter Paliatka (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Mgr. art. Zuzana Turlíková, ArtD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 15. 10. 2019
Schválil: prof. akad. soch. Peter Paliatka a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 15. 10. 2019.

Typ výstupu: