18. 2. 2020  8:51 Jaromír
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B-DTV - Digitálne technológie výroby (FEI - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: B-DTV
Názov predmetu: Digitálne technológie výroby
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 1., 1. + 2., 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra jednoduché úlohy na ktorých predvedie zvládnutie príslušnej technológie spolu celkom za 40 bodov do celkového hodnotenia. Na konci semestra musí študent odprezentovať svoj projekt realizovaný digitálnymi technológiami ohodotený max. 60 bodmi.
 
Výsledky vzdelávania:
Absolvovaním predmetu študent získa základné znalosti o technológiách digitálnej výroby, ako pripraviť počítačový kód a vytvoriť reálne objekty. Študenti sa dozvedia ako pretransformovať predstavu, zámer, projekt na prototyp a dokumentovať svoje nápady prostredníctvom praktických skúsenosti s digitálnymi výrobnými nástrojmi. Zoznámia sa s rôznymi formátmi kódov a s procesom ich premeny na fyzické objekty.

Študenti sa naučia používať nástroje digitálnej výroby pre rýchle prototypovanie (rapid prototyping), ako využívať CAD modelovací softvér, vinylový vyrezávač, laserový vyrezávač, 3D tlačiareň, 3D skenovanie a tlač, CNC frézu. Absolvujú aj úvod do základov konštrukcie elektronických zariadení.
 
Stručná osnova predmetu:
Základné princípy a nástroje a bezpečnosť práce v FabLab. CAD počítačom podporovaný návrh 2D, 2,5D, 3D. Počítačom riadené vyrezávanie – vinylový a laserový vyrezávač. Elektronická konštrukcia. 3D skenovanie a tlač. Počítačom riadené obrábanie (CNC).
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Chris Lefteri: Making It: Manufacturing Techniques for Product Design 2nd Edition. Laurence King Publishing; 2 edition (March 26, 2012). ISBN-13: 978-1856697491
Neil Gershenfeld, Fab: The Coming Revolution on Your Desktop-From Personal Computers to Personal Fabrication. ReadHowYouWant.com. 2011. 381 s. ISBN 978-1- 4596-1057- 6.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo český jazyk a anglický jazyk
 
Poznámky:
cvičenia prebiehajú vo FabLabe (5 min. chôdze od fakulty)
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 53

ABCDEFX
54,7 %24,5 %11,3 %7,5 %2,0 %0 %
Vyučujúci: Ing. Richard Balogh, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 6. 5. 2019
Schválil: Ing. Richard Balogh, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 06. 05. 2019.

Typ výstupu: