18. 10. 2019  5:36 Lukáš
Akademický informační systém

Sylabus předmětu B-MASTA - Matematická štatistika (FEI - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: B-MASTA
Názov predmetu: Matematická štatistika
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: aplikovaná informatika - bakalársky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: úspešne absolvované Matematika 2 (B-MAT2I)
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Počas semestra je možné získať 30 bodov (písomná previerka 30 bodov). Na získanie prístupu na skúšku je potrebných 15 bodov. Body získané počas semestra sa započítavajú do celkového hodnotenia. Po skončení semestra bude písomná skúška, maximálny počet bodov 70. Súčet bodov zo semestra a skúšky určuje hodnotenie podľa čl.16 študijného poriadku STU.
 
Výsledky vzdelávania:
Absolvovaním predmetu študent by mal rozumieť základným metódam štatistickej analýzy dát a byť schopný ich aplikovať na reálnych dátových súboroch.
 
Stručná osnova predmetu:
Náhodné udalosti, pravdepodobnostné miery, podmienená pravdepodobnosť. Náhodná premenná. Rozdelenie pravdepodobnosti náhodnej premennej. Základné charakteristiky náhodných premenných (momenty náhodných premenných).
Typy pravdepodobnostných rozdelení (rovnomerné, binomické, hypergeometrické, Poissonovo, rovnomerné spojité, normálne, exponenciálne). Limitné vety.
Náhodný vektor. Nezávislosť náhodných premenných, združené rozdelenie pravdepodobnosti, kovariančná a korelačná matica a ich základné vlastnosti.

Popisná štatistika, intervalové a bodové odhady. Testovania štatistických hypotéz: parametrické a neparametrické testy a testy dobrej zhody.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
NÁNÁSIOVÁ, O. -- KOHNOVÁ, S. Štatistika a pravdepodobnosť: Základy matematickej štatistiky a teórie pravdepodobnosti. Bratislava: Vydavateľstvo STU, 2016. 199 s. ISBN 978-80-227-4527-7.
VOLAUF, P. Matematická štatistika: Zbierka príkladov. Bratislava : STU v Bratislave, 2001. 166 s. ISBN 80-227-1523-9.

Odporúčaná:
J. Anděl: Základy matematické statistiky. MATFYZPRESS - Univerzita Karlova v Praze v Praze 2007
K. Zvára, J, Štepán: Pravděpodobnost a matematická statistika. MATFYZPRESS - Univerzita Karlova v Praze 1997
Varga: Matematická štatistika. . STU Edícia vysokoškolských učebníc, v Bratislave, 2012

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 20

ABCDEFX
0 %0 %10,0 %45,0 %45,0 %0 %
Vyučujúci: doc. RNDr. Oľga Nánásiová, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Mgr. Dávid Pancza, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 6. 5. 2019
Schválil: doc. RNDr. Oľga Nánásiová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 06. 05. 2019.

Typ výstupu: