26. 1. 2020  19:46 Tamara
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B-HIKT - História informačných a komunikačných technológií (FEI - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: B-HIKT
Názov predmetu: História informačných a komunikačných technológií
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: aplikovaná informatika - bakalársky (povinne voliteľný), 1. semester
elektronika - bakalársky (povinne voliteľný), 1. semester
robotika a kybernetika - bakalársky (povinne voliteľný), 1. semester
telekomunikácie - bakalársky (povinne voliteľný), 1. semester
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Výsledky vzdelávania:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stručná osnova predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 445

ABCDEFX
0,4 %5,8 %20,9 %24,9 %24,7 %23,3 %
Vyučujúci: prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Peter Farkaš, DrSc. (prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Ľuboš Chovanec, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Aleš Chvála, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Ladislav Körösi, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Jaroslav Kováč, PhD. (cvičiaci, prednášajúci) - slovenský jazyk
Ing. Anton Kuzma, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Juraj Marek, PhD. (cvičiaci, prednášajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Martin Medvecký, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Ivan Minárik (cvičiaci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Ján Murgaš, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Tomáš Páleník, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Mgr. Adam Polakovič (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Martin Rakús, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Ľubica Stuchlíková, PhD. (prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. František Uherek, PhD. (prednášajúci) - slovenský jazyk
Ing. Marian Vojs, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Martin Weis, DrSc. (cvičiaci, prednášajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 6. 5. 2019
Schválil: prof. Ing. Ján Murgaš, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 06. 05. 2019.

Typ výstupu: