Jan 29, 2020   2:35 a.m. Gašpar
Academic information system

Course syllabus B-KSIF - Klasické šifry (FEI - ZS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: B-KSIF
Názov predmetu: Klasické šifry
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: aplikovaná informatika - bakalársky (povinne voliteľný), 5. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: úspešne absolvované Objektovo orientované programovanie (B-OOP)
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra budú dve písomné previerky po 20 bodov, jedna úloha z diskrétneho programovania a záverečné 24hod zadanie za 40bodov, na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 92 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 83 bodov, na hodnotenie C najmenej 74 bodov, na hodnotenie D najmenej 65 bodov a na hodnotenie E najmenej 56 bodov. Kredity sa neudelia študentovi, ktorý z 2 písomných previerok získa menej ako 20 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Predmet má za úlohu oboznámiť záujemcov so základnými teoretickými a praktickými postupmi v tzv. klasických šifrách, spoznať historické súvislosti ich vývoja a nasadenia a životné osudy významných osobností, ktoré prispeli ku ich rozvoju. Zároveň predmet rozvíja schopnosti poslucháčov v tzv. diskrétnych programovacích technikách.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Základné pojmy o šifrovaní
2. Evolúcia kryptografických algoritmov
3. Šifrovanie a permutácie
4. Základy modulárnej aritmetiky
5. Štatistické vlastnosti jazyka
6. Anagramy a transpozičné šifry
7. Prehľad substitučných algoritmov
8. Počítače a klasické šifry
9. Substitučno – transpozičné šifry
10. Šifry s veľmi dlhým kľúčom
11. Rotorové šifry
12. Lúštenie ENIGMY
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
GROŠEK, O. -- ZAJAC, P. -- VOJVODA, M. Klasické šifry. Bratislava: STU, 2007.
GROŠEK, O. -- PORUBSKÝ, Š. Šifrovanie-algoritmy, metódy, prax. Praha : Grada, 1992. 268 s.
KAHN, D. Codebreakers. New York: Scribner, 1996. ISBN 0-684-83130-9.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 247

ABCDEFX
6,1 %12,1 %21,1 %24,3 %29,6 %6,8 %
Vyučujúci: Ing. Eugen Antal, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 6. 5. 2019
Schválil: prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 06. 05. 2019.

Type of output: