29. 10. 2020  8:51 Klára, pamätný deň - Deň narodenia Ľudovíta Štúra
Akademický informační systém

Sylabus předmětu B-LSI - Logické systémy (FEI - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu:
B-LSI
Názov predmetu: Logické systémy
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester:
aplikovaná informatika - bakalársky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra bude písomná previerka za 40 bodov. K získaniu prístupu na skúšku je nevyhnutné získať z písomného testu aspoň 22 bodov.
Po ukončení semestra je potrebné absolvovať písomnú skúšku za max. 60 bodov.

Kredity za predmet sa neudelia študentovi, ktorý získa spolu za cvičenia a skúšku menej ako 56 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Úspešným absolvovaním predmetu študent získa znalosti z oblasti Booleovskej algebry, formy zápisu a minimalizácie logických funkcií, ako aj ich implementácie pomocou logických členov. Taktiež bude rozumieť princípu činnosti a základným parametrom logických obvodov realizovaných pomocou spínačov, ako aj stavbe a vlastnostiam kombinačných a sekvenčných logických obvodov. Ako absolvent predmetu bude schopný modelovať, navrhnúť a analyzovať základné logické obvody.
 
Stručná osnova predmetu:
Booleovské funkcie. Booleovské výrazy a ich normálne formy. Formy zápisu logických funkcií. Minimalizácia booleovských výrazov. Primitívne a komplexné logické členy. Kombinačné logické obvody. Realizácia logických funkcií pomocou spínačov. Realizácia primitívnych a komplexných logických funkcií v technológii CMOS. Pamäťové elementy/preklápacie obvody. Konečné automaty. Časovanie sekvenčných obvodov. Synchrónne a asynchrónne sekvenčné obvody.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KAPRÁLIK, P. -- GALANOVÁ, J. -- POLAKOVIČ, M. Logické systémy. Bratislava : STU, 2009. 167 s. ISBN 978-80-227-3205-5.
KINEY, L. -- ROTH, C. Fundamentals of Logic Design. Stamford, USA: Cengage Learning, 2010. 780 s. ISBN 0-495-47169-0.
FRIŠTACKÝ, N. -- KOLESÁR, M. Logické systémy. Bratislava : Alfa, 1990. 591 s. ISBN 80-05-00414-1.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 2261

A
B
C
D
E
FX
5,9 %
9,1 %
15,2 %
19,8 %
27,0 %
23,0 %
Vyučujúci:
Ing. Daniel Arbet, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Elena Cocherová, PhD. (cvičiaci)
Ing. Martin Feiler (cvičiaci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Lukáš Kohútka, PhD. (cvičiaci)
Ing. Martin Kováč, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Lukáš Nagy, PhD. (cvičiaci, prednášajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Ľuboš Podlucký (cvičiaci)
doc. Ing. Anna Přibilová, PhD. (cvičiaci)
prof. Ing. Viera Stopjaková, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Martin Ziman (cvičiaci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
6. 5. 2019
Schválil:
prof. Ing. Viera Stopjaková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 06. 05. 2019.

Typ výstupu: