28. 2. 2020  20:46 Zlatica
Akademický informační systém

Sylabus předmětu B-MKOM - Manažment komunikácie (FEI - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: B-MKOM
Názov predmetu: Manažment komunikácie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
2 hod. týždenne (dištančná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
2 hod. týždenne (dištančná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: aplikovaná informatika - bakalársky (povinne voliteľný), 1. semester
automobilová mechatronika - bakalársky (povinne voliteľný), 1. semester
elektroenergetika - bakalársky (povinne voliteľný), 1. semester
elektronika - bakalársky (povinne voliteľný), 1. semester
elektrotechnika - bakalársky (povinne voliteľný), 1. semester
jadrové a fyzikálne inžinierstvo - bakalársky (povinne voliteľný), 1. semester
robotika a kybernetika - bakalársky (povinne voliteľný), 1. semester
telekomunikácie - bakalársky (povinne voliteľný), 1. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Predmet bude hodnotený priebežne a do celkového hodnotenia bude, okrem výsledku skúšky, zahrnuté hodnotenie práce študenta počas semestra. Toto bude zahŕňať 1 prezentáciu vybranej odbornej témy za 45 bodov, referát za 35 bodov, domáce zadania za 10 bodov a aktivita počas semestra 10 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľ predmetu:
Rozvíjať zručnosti a stratégie ústnej a písomnej komunikácie vedúcej k zvýšeniu profesionality absolventov a ich lepšiemu uplatneniu sa na trhu práce.
Po absolvovaní predmetu by študent mal by schopný:
o kompetentne ústne a písomne komunikovať v rôznych situáciách
o rozlišovať medzi formálnym, neformálnym a neutrálnym štýlom komunikácie
o uplatňovať rôzne stratégie komunikácie
o vhodne komunikovať v multikultúrnom prostredí
o uplatňovať rôzne žánre písomnej komunikácie (napr. žiadosť, oficiálny list, emailovú správu, projekt, a pod.)
o správne a výstižne napísať profesionálny životopis a motivačný list
 
Stručná osnova predmetu:
Definovanie pojmu komunikácia, typy a zložky komunikácie, rôzne štýly a stratégie komunikácie, verbálna a neverbálna komunikácia, ústna a písomná komunikácia, diplomacia, komunikácia naprieč kultúrami, aktívne počúvanie, kritika versus spätná väzba, profesionálne telefonovanie, riešenie konfliktu, komunikácia v podniku, oficiálna korešpondencia, špecifiká elektronickej písomnej komunikácie, štruktúrovaný životopis EUropass, motivačný list, typické chyby študentov v písomnom prejave, štruktúra, úprava, písanie odborného textu, abstraktu, autorské právo, plagiarizmus a spôsoby citovania.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
MEŠKO, D. -- KATUŠČÁK, D. -- FINDRA, J. Akademická príručka - 2. doplnené vydanie. Martin: Osveta, 2005. 500 s. ISBN 80-8063-200-6.
KHELEROVÁ, V. Komunikační a obchodní dovednosti manažera. Praha: Grada, 2010. 142 s. ISBN 80-247-1677-1.

Odporúčaná:
CARNEGIE, D. Jak získávat a působit na lidi. Praha : TALPRESS, 1992. 252 s. ISBN 80-900630-6-3.
CARNEGIE, D. Ako komunikovať pri obchodnom rokovaní: Rýchla a jednoduchá cesta k efektívnemu vyjadrovaniu. Praha : Dale Carnegie Institute, 1995. 202 s.
HOFSTEDE, G J. -- HOFSTEDE, G. Kultury a organizace. Software lidské mysli. Spolupráce mezi kulturami a její dúležitost pro přežití. Praha: Linde nakladatelství s.r.o., 2007. 335 s. ISBN 80-86131-70-X.
CARNEGIE, D. The quick and easy way to effective speaking. New York: Pocket Books, 1977. 221 s. ISBN 0-671-72400-2.
HOFSTEDE, G.—HOFSTEDE, G.J.—MINKOV, M. Cultures and Organizations: Software of the Mind. Third Edition. McGraw Hill Professional, 2010. 576 s.ISBN 0071770151, 9780071770156.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 778

ABCDEFX
47,2 %24,0 %9,9 %3,6 %2,1 %13,2 %
Vyučujúci: PhDr. Jarmila Belasová (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
PhDr. Ľubica Rovanová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 22. 10. 2019
Schválil: PhDr. Ľubica Rovanová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Bc. Petr Kolářík dňa 22. 10. 2019.

Typ výstupu: