13. 12. 2019  8:17 Lucia
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B-MPPI - Mikropočítače a ich programovanie (FEI - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: B-MPPI
Názov predmetu: Mikropočítače a ich programovanie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
laboratórne/konštrukčné cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Aktívna účasť na cvičeniach. Vypracovanie zadaní (max. 50 bodov) a písomnej záverečnej skúšky (max. 50 bodov). Kredity sa udelia študentovi, ktorý vypracuje a obháji praktické zadania a získa najmenej 20 bodov a ktorý po vykonaní písomnej skúšky získa celkovo najmenej 56 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa úspešným absolvovaním predmetu poznatky o architektúre, funkcii a programovaní mikroprocesorov, ako aj o návrhu a implementáci mikropočítačových systémov. Oboznámi sa s funkciou a programovaním jednotlivých blokov mikroprocesorov, komunikačných zberníc a periférnych obvodov mikropočítačov. Naučí sa pracovať s potrebnou literatúrou a nástrojmi na programovanie a vývoj aplikácií pre mikropočítačové systémy. Riešením samostatných úloh získa potrebné skúsenosti s vývojom a implementáciou programov pre mikropočítače v jazyku symbolických inštrukcií (asembleri) a jazyku C.
 
Stručná osnova predmetu:
Mikropočítače, mikroprocesory: architektúry a klasifikácia, bloková štruktúra. Aritmeticko-logické jednotky: architektúry, presun dát a aritmeticko-logické operácie, príznaky, registre. Inštrukcie, čítač a dekodér inštrukcií, inštrukčný súbor. CISC a RISC. Pamäťové subsystémy: organizácia pamätí, spôsoby adresovania a presunov dát. Segment, zásobník, inicializácia. Priamy prístup do pamäte – DMA koprocesor. Systémové prostriedky pre tvorbu a ladenie programov mikroprocesorov: jazyk symbolických inštrukcií (asembler), linker, debuger, emulátor. Programové štruktúry, podmienky, cyklus, návestia, nepodmienený a podmienený skok. Procedúry a funkcie. Údajové štruktúry, polia, tabuľky. Makrá. Prerušovací subsystém, programovanie prerušení. Vstupno-výstupný subsystém, periférie mikroprocesorov, rekonfigurovateľné periférie. Zbernicové systémy. Špecializované mikroprocesory: mikroradiče, PIC, signálové procesory, koprocesory a integrované funkčné bloky moderných mikroprocesorov. Manažment spotreby. Programovanie mikroprocesorov v jazyku C, integrované vývojové prostredia. Príklady návrhu a implementácie mikropočítačových systémov.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Bumba, J.: Programování mikroprocesorů. Computer press, 2011, 136.s, ISBN: 9788025128381
Miček, J.: Monolitické mikropočítače s jadrom ARM7. EDIS, 2009, 308s., ISBN: 9788055401348
Pinker, J.: Mikroprocesory a mikropočítače. BEN-Technická literatura, 2004, 160 s., ISBN: 80-7300-110-1
Skalický, P.: Mikroprocesory řady 8051. BEN-Technická literatura, 2002, 159s., ISBN: 80-86056-39-2
8-bit Atmel XMEGA A Microcontroller. ATMEL, 8077I–AVR–11/2012, http://www.atmel.com/Images/doc8077.pdf

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo český jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 229

ABCDEFX
9,6 %17,9 %24,0 %28,4 %20,1 %0 %
Vyučujúci: Ing. Peter Benko, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Tomáš Debnár (cvičiaci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Krisztián Gašparek (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Miroslav Hagara, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Matej Hinca (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Filip Chymo (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Peter Kubinec, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Alexander Šatka, CSc. (prednášajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Erik Tisovský (cvičiaci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 6. 5. 2019
Schválil: prof. Ing. Alexander Šatka, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 06. 05. 2019.

Typ výstupu: