24. 1. 2020  5:43 Timotej
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B-PS - Počítačové siete (FEI - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: B-PS
Názov predmetu: Počítačové siete
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
laboratórne/konštrukčné cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: aplikovaná informatika - bakalársky (povinný), 3. semester
robotika a kybernetika - bakalársky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Aktívna účasť na cvičeniach a úspešné zvládnutie úloh. Úspešné absolvovanie skúšky.
Celková známka na skúške bude odvodená od bodového vyjadrenia nasledovne:
- cvičenia max. 40 bodov
-písomná skúška max. 60 bodov
Úspešnosť na skúške je podmienená dosiahnutím minimálne:
- 21 bodov za cvičenia
- 20 bodov za písomnú časť skúšky
Hodnotenie predmetu podľa klasifikačnej stupnice platného Študijného poriadku STU (čl. 16, bod 3):
Kritériá úspešnosti (percentuálne vyjadrenie výsledkov pri hodnotení predmetu)
sú pre klasifikačné stupne nasledovné:
a) A – 92 až 100 %
b) B – 83 – 91 %
c) C – 74 – 82 %
d) D – 65 – 73 %
e) E – 56 – 64 %
f) FX – 0 – 55 %
 
Výsledky vzdelávania:
Študenti získajú vedomosti o sieťových architektúrach, funkciách, protokoloch a aplikáciách komunikačných sietí.
 
Stručná osnova predmetu:
Úvod; pojmy, princípy, koncepty; vrstvový protokolový model, referenčné modely, protokol, komunikácia, služby
Fyzická vrstva, linková vrstva, MAC a LLC podvrstva, riadenie chybovosti a toku dát, riadenie prístupu na médium
Siete LAN, MAN a PAN podľa štandardov IEEE 802.x
Sieťová vrstva, smerovanie, riadenie preťaženia, kvalita služby
Sieťový model TCP/IP , protokoly sieťovej vrstvy, IP
Transportná vrstva, protokoly UDP, TCP
Aplikačná vrstva, DNS, el. pošta, WWW
Rozľahlé siete (WAN)
Bezdrôtové siete
Multimédiá
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
TANENBAUM, A S. Computer Networks, 4th edition. New Jersey: Prentice Hall, 2003.
STALLINGS, W. High-Speed Networks, TCP/IP and ATM Design Principles. Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall, 1998.
HALSALL, F. Data communications, computer networks and open systems. Harlow : Addison-Wesley Publishing Company, 1996. 907 s. ISBN 0-201-42293-X.
STALLINGS, W. Networking Standards – A Guide to OSI, ISDN, LAN, and MAN Standards. Sd: Addison Wesley, 1997.
PUŽMANOVÁ, R. Moderní komunikační sítě od A do Z. Praha : Computer Press, 1998. 446 s. ISBN 80-7226-098-7.
PUŽMANOVÁ, R. TCP/IP v kostce. České Budějovice : Kopp, 2004. 607 s. ISBN 80-7232-236-2.
KÁLLAY, F. -- PENIAK, P. Počítačové sítě a jejich aplikace: LAN/MAN/WAN. Praha : Grada, 2003. 356 s. ISBN 80-247-0545-1.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 1349

ABCDEFX
2,7 %7,3 %22,5 %31,0 %32,2 %4,3 %
Vyučujúci: Ing. Zuzana Bukovčiková (cvičiaci)
Ing. Alexander Hambalík, PhD. (cvičiaci)
Mgr. Katarína Kaprinayová (cvičiaci)
Ing. Patrik Novák, PhD. (cvičiaci)
prof. Dr. Ing. Miloš Oravec (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Martin Petriska, PhD. (cvičiaci)
Ing. Dominik Sopiak, PhD. (cvičiaci)
Ing. Klement Vitázek, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 6. 5. 2019
Schválil: prof. Dr. Ing. Miloš Oravec a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 06. 05. 2019.

Typ výstupu: