25. 1. 2020  6:18 Gejza
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B-PT - Programovacie techniky (FEI - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: B-PT
Názov predmetu: Programovacie techniky
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
2 hod. týždenne (dištančná metóda)
laboratórne/konštrukčné cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
2 hod. týždenne (dištančná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: aplikovaná informatika - bakalársky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: úspešne absolvované Programovanie 2 (B-PROG2) alebo úspešne absolvované Algoritmizácia a programovanie (B-ALPRI)
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra budú 2 testy na počítačoch, za každý test bude možné získať 10 bodov. Za úlohy riešené počas semestra bude možné získať 10 bodov. Za písomnú skúšku bude možné získať 70 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 92 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 82 bodov, na hodnotenie C najmenej 74 bodov, na hodnotenie D najmenej 65 bodov a na hodnotenie E najmenej 56 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa podrobné vedomosti o programovaní v jazyku C++, podrobné vedomosti o hľadaní a triedení, ako aj o základných dátových štruktúrach.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Úvod do C++, smerníky, polia, typy premennej.
2. Hľadanie a triedenie: quick sort, merge sort, bubble sort, insertion sort, heap sort.
3. Určenie zložitosti algoritmu, zreťazený zoznam, rekurzia.
4. Triedy, objekty, metódy, menné priestory, konštruktory, deštruktory, this, dynamická alokácia pamäte, statické objekty.
5. STL: standard template library.
6. Binárny vyhľadávací strom, červeno-čierny strom.
7. Kontainery: queue, deque, list, map, vector, multiset.
8. Preťažovanie funkcií a operátorov.
9. Polymorfizmus, templates.
10. Dynamická typová konverzia, exception handling (správa výnimiek).
11. Hľadanie do šírky, hľadanie do hĺbky, najkratšia cesta v grafe.
12. Abstraktné triedy, virtuálne funkcie.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
STROUSTRUP, B. The C++ Programming Language, 4th Edition. USA: Addison-Wesley Professional, 2013. 1368 s. ISBN 978-0-321-56384-2.
CORMEN, T H. -- LEISERSON, C E. -- RIVEST, R L. -- STEIN, C. Introduction to Algorithms. Massachusetts : The MIT Press, 2009. 1292 s. ISBN 978-0-262-03384-8.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 1209

ABCDEFX
5,5 %10,3 %18,2 %22,3 %28,5 %15,2 %
Vyučujúci: Dr. rer. nat. Martin Drozda (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Pavol Marák (cvičiaci, prednášajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Vladislav Novák (cvičiaci, prednášajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 23. 9. 2019
Schválil: Dr. rer. nat. Martin Drozda a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 23. 09. 2019.

Typ výstupu: