15. 9. 2019  18:44 Jolana, deň pracovného voľna - Sedembolestná Panna Mária
Akademický informační systém

Sylabus předmětu B-PROG1 - Programovanie 1 (FEI - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: B-PROG1
Názov predmetu: Programovanie 1
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
laboratórne/konštrukčné cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: aplikovaná informatika - bakalársky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
zápočet, skúška
Celková známka študentov na skúške bude odvodená od bodového hodnotenia nasledovne:
a) cvičenia max. 60 bodov,
b) písomná časť skúšky max. 40 bodov.

Pre úspešné absolvovanie skúšky musí študent dosiahnuť celkovo (a+b) minimálne 56 bodov (maximum je 100 bodov), pričom úspešnosť na skúške je podmienená dosiahnutím minimálne 30 bodov za cvičenia a 20 bodov z písomnej časti skúšky.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa základné vedomosti a zručnosti pri návrhu algoritmov a multiparadigmovom programovaní. Študent zvládne základy jazyka Python.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Úvod do jazyka Python a tvorby algoritmov.
2. Základné algoritmické konštrukcie.
3. Počítanie s číslami.
4. Vnorené cykly.
5. Funkcie.
6. Premenné, volanie hodnotou a odkazom.
7. Zložené dátové typy, reťazce.
8. Vyhľadávanie a triedenie.
9. Rekurzia.
10. Práca so súborom.
11. Práca s grafickým rozhraním.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Alan Downey: Think Python: An Introduction to Software Design, 2008
Jan Švec: Učebnice jazyka Python (aneb Létající cirkus), 2002
John M. Zelle, Python Programming: An Introduction to Computer Science, 2003

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 691

ABCDEFX
9,6 %10,4 %11,7 %19,2 %22,3 %26,8 %
Vyučujúci: Mgr. Tomáš Fabšič, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Viliam Hromada, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Michala Slugeňová (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Peter Švec (cvičiaci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Pavol Zajac, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 6. 5. 2019
Schválil: prof. Ing. Pavol Zajac, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 06. 05. 2019.

Typ výstupu: