18. 10. 2019  23:50 Lukáš
Akademický informační systém

Sylabus předmětu B-AJ2 - Anglický jazyk 2 (FEI - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: B-AJ2
Názov predmetu: Anglický jazyk 2
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: aplikovaná informatika - bakalársky (povinný), 2. semester
automobilová mechatronika - bakalársky (povinný), 2. semester
elektroenergetika - bakalársky (povinný), 2. semester
elektronika - bakalársky (povinný), 2. semester
elektrotechnika - bakalársky (povinný), 2. semester
jadrové a fyzikálne inžinierstvo - bakalársky (povinný), 2. semester
robotika a kybernetika - bakalársky (povinný), 2. semester
telekomunikácie - bakalársky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: úspešne absolvované Anglický jazyk 1 (B-AJ1)
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
1 úspešne absolvovaný test - min. 28 bodov - 56%, prezentácia - min. 28 bodov - 56%, domáce zadania
Skúška min. 28 bodov - 56%
 
Výsledky vzdelávania:
Rozvíjať zručnosti ústnej a písomnej komunikácie v oblasti akademických a profesijných potrieb absolventov, v rámci konkrétneho stupňa jazykovej kompetencie študentov.
Po absolvovaní predmetu by študent mal byť schopný:
• čítať s porozumením odbornú literatúru
• hovoriť na témy bežného a profesijného života vo forme monologického i dialogického ústneho prejavu
 
Stručná osnova predmetu:
• Gramaticko-lexikálne a syntaktické javy: špecifiká používania slovesných časov, frekventované predložkové spojenia, základy syntaxe, rozdiely v používaní všeobecného a odborného štýlu, stupne formálnosti, lexikálne jednotky z oblasti elektrotechniky a informatiky.
• Písomný prejav: definícia, opis, inštrukcia, elektronická korešpondencia.
• Práca s textom: informatívne a študijné čítanie, čítanie za účelom nájdenia všeobecnej a špecifickej informácie, odhad významu z kontextu.
• Ústny prejav: odborný a spoločenský dialóg (diskusia, telefonovanie, prezentačné techniky).
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Boeckner, K. - Brown, P.C.: Oxford English For Computing. Oxford. OUP, 1994.
English for Students of Electrical Engineering
Glendinning, E. H., Mc Ewan, J., Oxford English for Information Technology, Oxford University Press 2002, ISBN 0 19 457375 3

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 2778

ABCDEFX
13,5 %32,6 %30,9 %15,9 %2,8 %4,3 %
Vyučujúci: PaedDr. Andrea Dawson (cvičiaci, skúšajúci)
Mgr. Eva Karasová (cvičiaci, skúšajúci)
Mgr. Jana Matiašovská (cvičiaci, skúšajúci) - anglický jazyk
Mgr. Daniela Ondroušková (cvičiaci, skúšajúci) - anglický jazyk
PhDr. Ivan Podpera (cvičiaci, skúšajúci) - anglický jazyk
PhDr. Ľubica Rovanová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 18. 10. 2019
Schválil: PhDr. Ľubica Rovanová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 18. 10. 2019.

Typ výstupu: