19. 10. 2019  16:54 Kristián
Akademický informační systém

Sylabus předmětu B-BZP-AI - Bakalárska záverečná práca (FEI - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: B-BZP-AI
Názov predmetu: Bakalárska záverečná práca
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
konzultácia2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
štátna skúška1 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 1
 
Odporúčaný semester/trimester: aplikovaná informatika - bakalársky (povinný), 6. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Odovzdanie bakalárskej práce a jej obhajoba pred komisiou pre štátne skúšky. Podmienkou pripustenia študenta k obhajobe práce je navyše získanie najmenej 175 kreditov a absolvovanie všetkých povinných a potrebného počtu povinne voliteľných predmetov v zmysle odporúčaného študijného plánu.
 
Výsledky vzdelávania:
Bakalárskou prácou študent preukáže schopnosť tvorivo pracovať v odbore aplikovaná informatika. Študent preukáže znalosť vedomostí o skúmanej problematike a uplatní svoje schopnosti pri zhromažďovaní, interpretácii a spracovaní odbornej literatúry.
 
Stručná osnova predmetu:
1) Vyhľadávanie a študovanie zdrojov
2) Analýza problému
3) Písomná a ústna prezentácia riešenia problému
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BIELIKOVÁ, M. Ako úspešne vyriešiť projekt. Bratislava : STU v Bratislave, 2000. 158 s. ISBN 80-227-1329-5.

Odporúčaná:
Individuálne podľa vedúceho práce

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Vedúci záverečnej práce – pracovník vo funkcii vysokoškolského učiteľa alebo výskumného pracovníka, doktorand v prezenčnej forme štúdia alebo vedúci mimo fakulty. Vedúci práce je zameraný na problematiku v oblasti zhodnej alebo príbuznej so zameraním projektu. Ak nie je vedúci záverečnej práce z fakulty, na fakulte môže byť určený pedagogický vedúci práce, ktorý dohliada na to, aby záverečná práca bola vypracovaná v súlade s požiadavkami a internými predpismi stanovenými fakultou. Vyučujúcimi v tomto predmete sú všetci vedúci záverečných prác, preto sa jednotlivo neuvádzajú. Zodpovedný za predmet je garant študijného programu.
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 468

ABCDEFX
44,0 %23,7 %19,0 %7,1 %6,0 %0,2 %
Vyučujúci:
 
Dátum poslednej zmeny: 6. 5. 2019
Schválil: Dr. rer. nat. Martin Drozda a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 06. 05. 2019.

Typ výstupu: