16. 10. 2019  12:11 Vladimíra
Akademický informační systém

Sylabus předmětu B-DBS - Databázové systémy (FEI - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: B-DBS
Názov predmetu: Databázové systémy
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: aplikovaná informatika - bakalársky (povinný), 4. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra bude test za 20 bodov a 2 projekty, každý z nich za 10 bodov. Na získanie možnosti účasti na skúške je potrebné získať aspoň 25 bodov v priebehu semestra.
Za písomnú skúšku možno získať 60 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 92 bodov, na hodnotenie B najmenej 83 bodov, na hodnotenie C najmenej 74 bodov, na hodnotenie D najmenej 65 bodov, na hodnotenie E najmenej 56 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Študenti získajú vedomosti z oblasti databáz, jazyka SQL a systémov riadenia databáz. Študenti vedie analyzovať, navrhnúť a implementovať jednoduchú databázovú aplikáciu a formulovať dotazy v jazyku SQL.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Databáza, systém riadenia databázy.
2. Konceptuálny model.
3. Logický model, mapovanie konceptuálneho modelu na logický model.
4. Relačná algebra a relačný kalkul.
5. SQL.
6. Normalizácia pre relačné databázy.
7. Fyzický model. Organizácia záznamov, hašovanie.
8. Techniky prístupov pomocou indexov.
9. Riadenie transakcií.
10. Optimalizácia dotazov.
11. Distribuované databázy.
12. Nové trendy v databázach.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Delikát, T.: Základy databázových systémov, vydavateľstvo DELINT Bratislava, 2006, 209 s., ISBN: 80-969484-4-X
Elmasri,R., Navathe, S.B. : Fundamentals of Database Systems, Addison Wesley - Pearson International Edition, 2007, 5. vydanie, 1123 s., ISBN: 0-321-41506-X
Garcia-Molina, H., Ullman, J. D., Widom, J.: Database Systems. The Complete Book, Prentice Hall - Pearson International Edition, 2009, 2. vydanie, 1203 s., ISBN: 0-13-135428-0, 978-0-13-135428-9
Hernandez, M.J.: Návrh databází, Grada Publishing, a.s., 2006, 1. vydanie, 408 s., ISBN: 80-247-0900-7
Matiaško, K., Vajsová, M., Zábovský, M., Chochlík, M.: Databázové systémy a technológie, Nakladateľstvo STU Bratislava, 2009, 693 s., ISBN: 978-80-227-3035-8

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 921

ABCDEFX
3,7 %7,1 %14,4 %25,3 %39,0 %10,5 %
Vyučujúci: Ing. Vladislav Novák (cvičiaci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Milan Vojvoda, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 6. 5. 2019
Schválil: doc. Ing. Milan Vojvoda, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 06. 05. 2019.

Typ výstupu: