22. 9. 2020  18:38 Móric
Akademický informační systém

Sylabus předmětu B-EMAR - Elektronický marketing (FEI - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu:
B-EMAR
Názov predmetu:
Elektronický marketing
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
5
 
Odporúčaný semester/trimester:
aplikovaná informatika - bakalársky (povinne voliteľný), 4. semester
automobilová mechatronika - bakalársky (povinne voliteľný), 4. semester
telekomunikácie - bakalársky (povinne voliteľný), 4. semester
Stupeň štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
individuálne projekty + priebežné hodnotenie (max. 40 bodov)
záverečná skúška (max. 60 bodov)
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa informácie o základných princípoch marketingu so zameraním na jeho online a elektronickú formu, orientuje sa v jeho funkciách. Bude vedieť analyzovať a vytvoriť marketingový plán. Zvládne získať, spracovať a vyhodnotiť informácie získané z marketingových kampaní. Porozumie moderným formám elektronického marketingu, ktoré zahŕňajú napríklad prezentačné video, marketing na sociálnych sieťach a produktová vizualizácia. Zároveň dokáže výsledky kampaní zhodnotiť po kvantitatívnej ako aj kvalitatívnej stránke.
 
Stručná osnova predmetu:
Podstata a význam marketingu. Výkonnostný marketing a webdesign. Mobilný marketing. Videomarketing. Personalizovaný marketing. Budovanie značky. PPC (pay per click) kampaň. Analýza kľučových slov. Psychológia naceňovania. Content marketing a copywriting. Produktová vizualizácia. Marketing na sociálnych sieťach a jeho kvalitatívna a kvantitatívna analýza.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KOTLER, P. -- ARMSTRONG, G. Marketing. Praha : Grada Publishing, 2007. 855 s. ISBN 80-247-0513-3.
MIKLOŠÍK, A. Informačné systémy marketingu. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. 282 s. ISBN 978-80-225-3276-1.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 271

A
B
C
D
E
FX
69,7 %
18,5 %
4,4 %2,2 %1,5 %3,7 %
Vyučujúci:
Ing. Oto Haffner, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk
prof. Ing. Alena Kozáková, PhD. (prednášajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Erik Kučera, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk
Ing. Roman Leskovský (cvičiaci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
6. 5. 2019
Schválil:
prof. Ing. Alena Kozáková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 06. 05. 2019.

Typ výstupu: