23. 10. 2019  13:16 Alojza
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B-MK - Manažment kvality (FEI - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: B-MK
Názov predmetu: Manažment kvality
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: aplikovaná informatika - bakalársky (povinne voliteľný), 4. semester
automobilová mechatronika - bakalársky (povinne voliteľný), 4. semester
elektronika - bakalársky (povinne voliteľný), 4. semester
elektrotechnika - bakalársky (povinne voliteľný), 4. semester
robotika a kybernetika - bakalársky (povinne voliteľný), 4. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra jedna písomná previerka - max.20 bodov, písomná skúška na záver semestra - max.60 bodov, prezentácia projektu - max.20bodov.Nutné absolvovať všetky cvičenia a odovzdať príslušné referáty. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 92 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 83 bodov, na hodnotenie C najmenej 74 bodov, na hodnotenie D najmenej 65 bodov a na hodnotenie E najmenej 56 bodov, FX menej ako 56 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa vedomosti z vedeckých metód, ktoré sú používané v inžinierskej praxi pri plánovaní, návrhu, analýze, vyhodnotení a zlepšovaní experimentu, s využitím aj softvérových prostriedkov modelovania a simulácie v manažérstve kvality. Študent získa základné manažérske návyky a podnikateľské zručností a s tým súvisiace moderné prvky manažérstva kvality. Šudent získa komunikačné schopností v tímovej práci a pri príprave projektov a ich prezentácii
 
Stručná osnova predmetu:
Základné pojmy v manažmente kvality. Systémy riadenia kvality podľa noriem ISO. Komplexný manažment kvality. Plánovanie a budovanie kvality. Základné nástroje manažmentu kvality. Brainstorming. Zber údajov a dokumentácia. Postupový diagram. Diagram príčin a následkov. FMEA. Histogram. Štatistické metódy v manažmente kvality. Paretova analýza. SPC a Regulačné diagramy. Benchmarking. Hodnotenie spôsobilosti procesu, indexy spôsobilosti procesu. Six sigma a Lean six sigma. DOE. R&R. Využitie štatistických hypotéz v manažmente kvality
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
1. Mateides, A. a kol. : Manažérstvo kvality, Epos, Bratislava 2006.
2. Linczényi, A. , Nováková, R. : Manažérstvo kvality, MTF STU Bratislava 2001
3. Marsh, J. : Nástroje kvality od A-Z (Systém inž. služieb s.r.o. Bratislava) 1996
4. Hoyle D.: Quality Management Essentials. Elsevier, 2007
5. Jarošová, E.: Navrhovaní experimentu a jejich analýza. Česká společnost pro jakost, Praha. 2007
6. Michálek, J.: Statistická regulace procesu (SPC). Česká společnost pro jakost, Praha. 2009
7. Juran, J., Grina, F., M., Bingham, R.S. : Quality Control Handbook. McGraw Hill, New York, 1988

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
nie sú
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 215

ABCDEFX
14,9 %17,2 %19,5 %22,3 %24,7 %1,4 %
Vyučujúci: Ing. Filip Chymo (cvičiaci)
doc. Ing. Miroslav Mikolášek, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Milan Žiška, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 6. 5. 2019
Schválil: doc. Ing. Milan Žiška, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 06. 05. 2019.

Typ výstupu: